Budžet Republike Srpske za 2017. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 182. i člana 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici, održanoj 24. decembra 2016. godine, donijela je s lј e d e ć u

O D L U K U

o usvajanju budžeta Republike Srpske za 2017. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Republike Srpske za 2017. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Budžet Republike Srpske za 2017. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 02/1-021-1546/16 Predsjednik

24. decembra 2016. godine Narodne skupštine,

Banja Luka

Nedelјko Čubrilović, s.r.