Zaključak u vezi sa Nacrtom porodičnog zakona

Verzija za štampanjePDF верзија
23.06.2022

Na osnovu člana 197. stav 1. i člana 198. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset drugoj redovnoj sjednici održanoj 23. juna 2022. godine, donijela je

 

Z A K Lj U Č A K

u vezi sa Nacrtom porodičnog zakona

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt porodičnog zakona uputi na javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani.

 

  1. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net.

 

  1. Javna rasprava biće sprovedena u roku od 90 dana.

 

  1. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo pravde, koje se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, jednim dnevnim novinama i na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

 

 

 

Broj: 02/1-021-667/22                                                                                                                  POTPREDSJEDNIK

Datum: 23. jun 2022. godine                                                                                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                                                          Denis Šulić