Закључак у вези са Нацртом породичног закона

Верзија за штампањеPDF верзија
23.06.2022

На основу члана 197. став 1. и члана 198. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој редовној сједници одржаној 23. јуна 2022. године, донијела је

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Нацртом породичног закона

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске одлучила је да се Нацрт породичног закона упути на јавну расправу, јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани.

 

  1. Нацрт закона објављен је на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net.

 

  1. Јавна расправа биће спроведена у року од 90 дана.

 

  1. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Министарство правде, које се истовремено обавезује да достави Народној скупштини, уз приједлог закона, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, једним дневним новинама и на интернет страници Народне скупштине Републике Српске.

 

 

 

Број: 02/1-021-667/22                                                                                                                         ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. јун 2022. године                                                                                                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                 Денис Шулић