Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2016. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
110/15
23.12.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11), člana 14. tačka g), člana 17. stav 1. i člana 19. t. a) i v) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Petnaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2015.godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU

REPUBLIKE SRPSKE ZA 2016. GODINU

 

I

Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2016. godinu u maksimalnom iznosu do 460.000.000 KM, radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje budžetskih izdataka u 2016. godini.

Priliv sredstava po ovom osnovu je planiran Budžetom Republike Srpske za 2016. godinu u okviru Finansiranja – Neto zaduživanja, na poziciji 921000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.

II

Načini obezbjeđivanja sredstva iz tačke I ove odluke mogu biti:

 • kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda (u daljem tekstu: MMF),
 • kreditno zaduženje kod Svjetske banke,
 • kreditno zaduženje kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke (engl. Policy Based Guarantee – RVS),
 • kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora i
 • emisija dugoročnih hartija od vrijednosti.

III

Okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje Republike Srpske su sljedeći:

 1. kreditno zaduženje kod MMF-a po osnovu novog aranžmana:
 • maksimalni rok otplate: do deset godina,
 • minimalni period odgode plaćanja: tri godine uračunat u rok otplate, počev od dana doznačavanja svake tranše,
 • kamatna stopa: promjenljiva, koju određuje MMF za specijalna prava vučenja (SDR),
 • način otplate glavnice: u više jednakih kvartalnih ili polugodišnjih rata,
 • način otplate kamate: kvartalno/polugodišnje,
 • uz ostale troškove koje MMF obračuna i potvrdi,
 1. kreditno zaduženje kod Svjetske banke po osnovu zajma za razvojne politike (engl. Development Policy Loan – DPL):
 • maksimalni rok otplate: do 30 godina,
 • maksimalni period odgode plaćanja: do 17,5 godina, uračunat u rok otplate,
 • kamatna stopa: relevantni Euribor, uvećan za varijabilni ili fiksni raspon,
 • način otplate glavnice: u više polugodišnjih rata,
 • način otplate kamate: polugodišnje,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,
 • komisiona provizija: do 0,50% na odobrena a nepovučena sredstva,
 1. kreditno zaduženje kod finansijskih institucija uz garanciju Svjetske banke:
 • maksimalni rok otplate: do 15 godina,
 • kamatna stopa: relevantni Euribor, uvećan za varijabilni ili fiksni raspon,
 • način otplate glavnice:

a.   u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b.   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita,

 • način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje,
 • pristupna taksa: 0,25% iznosa kredita, jednokratno,
 • godišnja provizija za garanciju: do 0,70% od iznosa garancije,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja,
 1. kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora:
 • maksimalan rok otplate: do 15 godina,
 • minimalan period odgode plaćanja: godina dana – uračunat u rok otplate,
 • maksimalna kamatna stopa: do 6% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a.   u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b.   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita,

 • način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja,
 1. emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica:
 • maksimalan rok otplate: do 15 godina,
 • maksimalna kamatna stopa: do 6% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a.   u više jednakih rata sve do dospijeća obveznice ili

b.   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

 • način otplate kamate: godišnje,
 • realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 30. septembar 2015. godine, prema konačnim podacima, iznosi 5.168,66 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.193,29 miliona KM ili 58,53%  procijenjenog BDP-a za 2015. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2015. godinu iznosi 8.873 miliona KM).

Stanje javnog duga Republike Srpske na dan 30. septembar 2015. godine, prema konačnim podacima, iznosi 4.211,36 miliona KM, a javnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4.235,99 miliona KM ili 47,74% procijenjenog BDP-a za 2015. godinu.

IV

Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da sa finansijskim institucijama iz tačke III podt. 1), 2), 3) i 4) ove odluke dogovori najpovoljnije kreditne uslove.

                                                  V

Vlada Republike Srpske će donijeti posebne odluke o kreditnim zaduživanjima iz tačke III podtačke 1), 2), 3) i 4) ove odluke i emisijama dugoročnih hartija od vrijednosti iz tačke III podtačka 5) ove odluke, u kojima će se detaljnije definisati kreditni uslovi i uslovi pod kojima se vrše pojedinačne emisije dugoročnih hartija od vrijednosti, a koji će biti u skladu sa okvirnim uslovima iz tačke III ove odluke.

VI

Vlada Republike Srpske će vršiti izbor između različitih načina obezbjeđivanja sredstava tako da se sredstva potrebna za finansiranje izdataka osiguraju blagovremeno, uz minimalne troškove i prihvatljiv nivo rizika.

VII

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

VIII

Ovlašćuje se ministar finansija da potpiše: ugovore i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju kreditnog zaduženja sa međunarodnim organizacijama i domaćim i inostranim kreditorima, te dokumentaciju neophodnu za emisiju obveznica, a nakon dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske.

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-1667/15                                                                                                                             Po ovlaštenju

Datum: 23. decembar 2015. godine                                                                                      Predsjednika Narodne skupštine

                                                                                                                                                                   dr  Nenad Stevandić