Odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2019. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
122/18
23.12.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14 i 114/17) i čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2018. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O DUGOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE

ZA 2019. GODINU

 

I

 

 1. Odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2019. godinu u maksimalnom iznosu do 371.000.000 KM, a navedena sredstva će biti upotrijebljena za namjene propisane članom 14. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.
 2. Priliv sredstava po ovom osnovu planiran je Budžetom Republike Srpske za 2019. godinu u okviru Finansiranja, na poziciji 921000 – Primici od dugoročnog zaduživanja.

 

II

 

Načini obezbjeđivanja sredstava iz tačke I ove odluke mogu biti:

 • kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda (u daljem tekstu: MMF),
 • kreditno zaduženje kod domaćih i inostranih kreditora,
 • emisija dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem finansijskom tržištu,
 • emisija dugoročnih hartija od vrijednosti na međunarodnom finansijskom tržištu.

 

III

 

Okvirni uslovi za dugoročno zaduživanje Republike Srpske su sljedeći:

 1. kreditno zaduženje kod MMF-a po osnovu Proširenog aranžmana:
 • maksimalan rok otplate: do deset godina, uključujući period odgode plaćanja,
 • minimalan period odgode plaćanja: do 4,5 godine, počev od dana doznačavanja svake tranše,
 • kamatna stopa: promjenljiva, koju određuje MMF za specijalna prava vučenja (SDR),
 • način otplate glavnice: u više jednakih kvartalnih ili polugodišnjih rata,
 • način otplate kamate: kvartalno/polugodišnje,
 • uz ostale troškove koje MMF obračuna i potvrdi,
 1. kreditno zaduženje kod  domaćih i inostranih kreditora:
 • maksimalan rok otplate: do deset godina,
 • maksimalna kamatna stopa: do 5% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a)   u više jednakih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita ili

b)   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća kredita,

 • način otplate kamate: mjesečno/kvartalno/polugodišnje/godišnje,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja,
 1. emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica, na domaćem finansijskom tržištu:
 • maksimalan rok otplate: do deset godina,
 • maksimalna kamatna stopa: do 5% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a)   u više jednakih rata sve do dospijeća obveznice ili

b)   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

 • način otplate kamate: godišnje,
 • realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja,

 

 1. emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica, na međunarodnom finansijskom tržištu:
 • maksimalan rok otplate: do 15 godina,
 • maksimalna kamatna stopa: do 6% godišnje,
 • način otplate glavnice:

a)   u više jednakih rata sve do dospijeća obveznice ili

b)   jednokratno u ukupnom iznosu na dan dospijeća obveznica,

 • način otplate kamate: polugodišnje/godišnje,
 • realizacija zaduženja: kroz jednu ili više sukcesivnih emisija,
 • uz minimalne ostale troškove realizacije zaduženja.

Stanje ukupnog duga Republike Srpske na dan 31. oktobar 2018. godine, prema preliminarnim podacima, iznosi 5.371,55 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.310,46 miliona KM ili 50,33% procijenjenog BDP-a za 2018. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2018. godinu iznosi  10.552 miliona KM).

Stanje javnog duga Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 31. oktobar 2018. godine prema preliminarnim podacima, iznosi 4.067,57 miliona KM (38,55%  BDP-a).

 

IV

 

Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da sa finansijskim institucijama iz tačke III podt. 1) i 2) ove odluke dogovori najpovoljnije kreditne uslove.

 

V

 

Vlada Republike Srpske će donijeti posebne odluke o kreditnim zaduživanjima iz tačke III podt. 1) i 2) ove odluke i emisijama dugoročnih hartija od vrijednosti iz tačke III podt. 3) i 4) ove odluke, u kojima će se detaljnije definisati kreditni uslovi i uslovi pod kojima se vrše pojedinačne emisije dugoročnih hartija od vrijednosti, a koji će biti u skladu sa okvirnim uslovima iz tačke III ove odluke.

 

VI

 

Vlada Republike Srpske će vršiti izbor između različitih načina obezbjeđivanja sredstava tako da se sredstva potrebna za namjene iz tačke I podtačka 1) ove odluke osiguraju blagovremeno, uz minimalne troškove i prihvatljiv nivo rizika.

 

VII

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

 

 

 

VIII

 

Ovlašćuje se ministar finansija da potpiše ugovore i ostalu dokumentaciju neophodnu za realizaciju kreditnog zaduženja sa međunarodnim organizacijama i domaćim i inostranim kreditorima, te dokumentaciju neophodnu za emisiju obveznica, a nakon dobijanja saglasnosti Vlade Republike Srpske.

 

IX

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

Broj: 02/1-021-1276 /18                                                                PREDSJEDNIK

Datum:  23. decembar 2018. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                 Nedeljko Čubrilović