Odluka o izboru članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
28/18
22.03.2018

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 37/17),  u  vezi sa članom 19. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13 i 4/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na Dvadeset trećoj sjednici,  održanoj  22. marta   2018.  godine, donijela  je sljedeću 

 

 

Odluka

o izboru članova   Upravnog odbora  Agencije za bankarstvo Republike Srpske

 

I

 

         U Upravni odbor  Agencije za bankarstvo Republike Srpske,  na period od pet (5) godina, izabrani su:

 

  1. Željko Slijepčević,
  2. Slavica Milikić,
  3. Bratoljub Radulović,
  4. Srđan Šuput i
  5. Branislav Đurica.

 

II

        

         Ova odluka stupa na  snagu osmog dana  od  dana  objavljivanja

u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-263/18                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 22. mart 2018. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                       Nedeljko Čubrilović