ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
14.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske i člana 58. stav 1. alineja 5., člana 181. stav 2. i člana 233. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) i člana 19. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 4/17), na prijedlog Vlade Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

 

 

I

 

        Za članove Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na period od pet godina, izabrani su:

 

  1. Nikica Vranješ, 
  2. Dejan Kusturić,
  3. Zoran Vujmilović, 
  4. Slavica Milikić i
  5. Dejan Gojković.

 

II

 

          Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-830/23                                                         PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                  Dr Nenad Stevandić