Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
20/19
06.03.2019

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl. 56. stav 1. tačka 5., 90., 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske, na Drugoj sjednici, održanoj             6. marta 2019. godine,  donijela   je  s lj e d e ć u 

 

 

O D L U K U

o izboru spoljnog člana  Odbora za boračko-invalidsku zaštitu      Narodne skupštine Republike Srpske

 

 

I

 

 

         U Odbor za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske za spoljnog člana Odbora izabran je Milomir Savčić.

 

 

II

 

 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-221/19                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 6. mart 2019. godine                                      NARODNE SKUPŠTINE  

 

                                                                                            Nedeljko Čubrilović