Odluka o izmjeni Odluke broj: 01-1004/14 od 2. jula 2014. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
8/ 15
03.02.2015

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. Ustava Republike Srpske, čl.98. 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje, Narodna skupština Republike Srpske,  na  Drugoj  sjednici, održanoj 3. februara 2015.  godine,  donijela   je   s lj e d e ć u 

O D L U K U

o izmjeni Odluke broj: 01-1004/14 od 2. jula 2014. godine

I

U Odluci o izboru u Anketni odbor za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi poplava u maju 2014. godine, broj: 01-1004/14 od 2. jula 2014. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/14) tačka  I  mijenja se  i glasi:

„U Anketni odbor za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi poplava u maju 2014. godine, izabrani su:

  1. Jasna Lukić, predsjednik,
  2. Milica Lovrić, član,
  3. Tomica Stojanović, član,
  4. Branislav Borenović, član,
  5. Spomenka Stevanović, član,
  6. Zdravko Krsmanović, član,
  7. Senad Bratić, član i
  8. Nedeljko Milaković, član.“

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u  „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-115/15                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 3. februar 2015. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                    Nedeljko Čubrilović