Одлука о измјени Одлуке број: 01-1004/14 од 2. јула 2014. године

Верзија за штампањеPDF верзија
8/ 15
03.02.2015

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике Српске, чл.98. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), а након разматрања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна скупштина Републике Српске,  на  Другој  сједници, одржаној 3. фебруара 2015.  године,  донијела   је   с љ е д е ћ у 

О Д Л У К У

о измјени Одлуке број: 01-1004/14 од 2. јула 2014. године

I

 

У Одлуци о избору у Анкетни одбор за утврђивање чињеница о дјеловању надлежних органа и организација у вези поплава у мају 2014. године, број: 01-1004/14 од 2. јула 2014. године („Службени гласник Републике Српске“, број 58/14) тачка  I  мијења се  и гласи:

„У Анкетни одбор за утврђивање чињеница о дјеловању надлежних органа и организација у вези поплава у мају 2014. године, изабрани су:

  1. Јасна Лукић, предсједник,
  2. Милица Ловрић, члан,
  3. Томица Стојановић, члан,
  4. Бранислав Бореновић, члан,
  5. Споменка Стевановић, члан,
  6. Здравко Крсмановић, члан,
  7. Сенад Братић, члан и
  8. Недељко Милаковић, члан.“

II

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Број: 02/1-021-115/15                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 3. фебруар 2015. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                               Недељко Чубриловић