ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA OCJENU STEPENA RAZVIJENOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ

Verzija za štampanjePDF верзија
56/23
03.07.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 76. st. 4. i 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 177. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Trećoj redovnoj sjednici održanoj  15. juna 2023. godine, donijela je

 

 

ODLUKU

O KRITERIJUMIMA ZA OCJENU STEPENA RAZVIJENOSTI JEDINICA

LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRPSKOJ

 

 

I

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriterijumi i metod za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

 

II

 

Kriterijumi za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave su:

  • ostvareni ukupni prihodi registrovanih privrednih subjekata u prethodnoj godini na nivou jedinice lokalne samouprave po stanovniku,
  • ostvareni budžetski prihodi (poreski i neporeski) u prethodnoj godini na nivou jedinice lokalne samouprave po stanovniku,
  • stopa nezaposlenosti – procentualno učešće nezaposlenih lica u ukupnoj radnoj snazi na nivou jedinice lokalne samouprave,
  • gustina naseljenosti,
  • ukupan broj registrovanih vozila na području jedinice lokalne samouprave u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila u Republici Srpskoj,
  • broj učenika koji pohađaju osnovnu školu u odnosu na broj stanovnika na nivou jedinice lokalne samouprave,
  • opšta stopa prirodnog priraštaja na nivou jedinice lokalne samouprave (razlika između stope nataliteta i stope mortaliteta),
  • broj poslovnih subjekata na nivou jedinice lokalne samouprave u odnosu na ukupan broj poslovnih subjekata u Republici Srpskoj,
  • vrijednost izvršenih radova prema vrsti građevinskih objekata i stambena izgradnja na nivou jedinice lokalne samouprave u odnosu na ukupnu vrijednost u Republici Srpskoj.

 

III

 

                 1) Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave prema kriterijumima iz tačke II ove odluke utvrđuje se metodom „I-odstojanja“.

                 2) Metod „I-odstojanja“ iz podtačke 1) ove tačke predstavlja razliku koja se definiše kao diskriminacioni efekat nekog obilježja za posmatrane parove podataka.

 

 

IV

 

Vlada Republike Srpske do 30. septembra tekuće godine utvrđuje stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave za narednu godinu na osnovu kriterijuma iz tačke II ove odluke, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za privredu i Odbora za lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srpske.

 

V

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 88/19).

 

VI

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike  Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-657/23                                                                                    PREDSJEDNIK

Datum: 15. jun 2023. godine                                                                  NARODNE  SKUPŠTINE

 

                                                                                                              Dr Nenad Stevandić