ОДЛУКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЈЕНУ СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Верзија за штампањеPDF верзија
56/23
03.07.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 76. ст. 4. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 177. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној  15. јуна. 2023. године, донијела је

 

 

ОДЛУКУ

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОЦЈЕНУ СТЕПЕНА РАЗВИЈЕНОСТИ ЈЕДИНИЦА

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

 

I

 

Овом одлуком утврђују се критеријуми и метод за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

 

II

 

Критеријуми за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе су:

  • остварени укупни приходи регистрованих привредних субјеката у претходној години на нивоу јединице локалне самоуправе по становнику,
  • остварени буџетски приходи (порески и непорески) у претходној години на нивоу јединице локалне самоуправе по становнику,
  • стопа незапослености – процентуално учешће незапослених лица у укупној радној снази на нивоу јединице локалне самоуправе,
  • густина насељености,
  • укупан број регистрованих возила на подручју јединице локалне самоуправе у односу на укупан број регистрованих возила у Републици Српској,
  • број ученика који похађају основну школу у односу на број становника на нивоу јединице локалне самоуправе,
  • општа стопа природног прираштаја на нивоу јединице локалне самоуправе (разлика између стопе наталитета и стопе морталитета),
  • број пословних субјеката на нивоу јединице локалне самоуправе у односу на укупан број пословних субјеката у Републици Српској,
  • вриједност извршених радова према врсти грађевинских објеката и стамбена изградња на нивоу јединице локалне самоуправе у односу на укупну вриједност у Републици Српској.

 

III

 

                 1) Степен развијености јединица локалне самоуправе према критеријумима из тачке II ове одлуке утврђује се методом „I-одстојања“.

                 2) Метод „I-одстојања“ из подтачке 1) ове тачке представља разлику која се дефинише као дискриминациони ефекат неког обиљежја за посматране парове података.

 

IV

 

Влада Републике Српске до 30. септембра текуће године утврђује степен развијености јединица локалне самоуправе за наредну годину на основу критеријума из тачке II ове одлуке, у складу са Законом о локалној самоуправи, а уз претходно прибављено мишљење Одбора за привреду и Одбора за локалну самоуправу Народне скупштине Републике Српске.

 

V

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 88/19).

 

VI

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике  Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-657/23                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. јун 2023. године                                                             НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                         Др Ненад Стевандић