Odluka o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
116/16
24.12.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 182. i 186. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 24. decembra 2016. godine,  donijela je sljedeću

O D L U K U

o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske

za period 2017-2019. godine

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine.

II

         Sastavni dio ove odluke je Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

Broj: 02/1-021-1545/16                                             PREDSJEDNIK

Datum: 24. decembar  2016. godine                     NARODNE SKUPŠTINE

                                                                         Nedeljko Čubrilović