Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године

Верзија за штампањеPDF верзија
116/16
24.12.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој посебној сједници одржаној 24. децембра 2016. године,  донијела је сљедећу

О Д Л У К У

о усвајању Програма економских реформи Републике Српске

за период 2017-2019. године

 

I

Народна скупштина Републике Српске усваја Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године.

II

         Саставни дио ове одлуке је Програм економских реформи Републике Српске за период 2017-2019. године.

 

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-1545/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. децембар  2016. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                    Недељко Чубриловић