Odluku o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
19/06
28.02.2006

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 8. člana 93. Ustava Republike Srpske, člana 5. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 3/97, 3/98 i 29/00), člana 174., člana 178. stav 1. i 2. i člana 239. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/05), Narodna skupština Republike Srpske, na Trideset drugoj posebnoj sjednici održanoj 28. februara 2006. godine, donijela je

O D L U K U

o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske

                             I

Za predsjednika Vlade Republike Srpske izabran je gospodin Milorad Dodik.

               II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01- 82 /06

Datum: 28. februar 2006. godine

Broj službenog glasnika: 19/06