ODLUKU O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE EMISIJOM TREZORSKIH ZAPISA ZA 2017. GODINU

Verzija za štampanjePDF верзија
1/17
28.12.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11),  i čl. 13., 15. stav 3. i člana 17. stav 1. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset prvoj posebnoj sjednici održanoj 28. decembra 2016. godine, donosi

ODLUKU

O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRPSKE

EMISIJOM TREZORSKIH ZAPISA ZA 2017. GODINU

 

Odobrava se kratkoročno zaduživanje Republike Srpske na osnovu emisija kratkoročnih hartija od vrijednosti – trezorskih zapisa za 2017. godinu.

II

Sredstva pribavljena kratkoročnim zaduživanjem će biti upotrijebljena za namjene propisane članom 13. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

III

Zaduživanje po osnovu emitovanih trezorskih zapisa, tokom budžetske godine, može se vršiti u skladu sa sljedećim kriterijumima:

– maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2017. godini može biti najviše do 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini,

– kamatna stopa za zaduživanje emisijom trezorskih zapisa može biti maksimalno relevantni Euribor +2,75% (ukoliko bi relevantni Euribor bio negativan, pri utvrđivanju maksimalnog iznosa kamatne stope računaće se da iznosi 0%) i

– rok dospijeća trezorskih zapisa može biti najduže do godinu dana.

IV

Akta o načinu i uslovima za svako pojedinačno zaduživanje, u skladu sa ovom odlukom, donosi i potpisuje ministar finansija.

V

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija, u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

VI

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

Broj:02/1-021-1582 /16                                                                     PREDSJEDNIK

Datum: 28. decembar 2016. godine                                              NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                Nedeljko Čubrilović