ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE PREMA KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) PO PROJEKTU IZGRADNJE VJETROELEKTRANE „HRGUD“

Verzija za štampanjePDF верзија
113/16
15.12.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11), i čl. 15, 17. i 22. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 52/14) Narodna skupština Republike Srpske, na Petnaestoj sjednici održanoj 15. decembra 2016. godine, donijela je

 

 

ODLUKU

O PRIHVATANJU ZADUŽENJA REPUBLIKE SRPSKE PREMA KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, FRANKFURT AM MAIN (KfW) PO PROJEKTU IZGRADNJE VJETROELEKTRANE „HRGUD“

 

 

I

Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main (KfW) po Projektu izgradnje Vjetroelektrane „Hrgud“ na području opštine Berkovići (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu od 60.000.000 evra.

 

II

Cilj Projekta je izgradnja Vjetroelektrane „Hrgud“, procijenjene instalirane snage od 48 MW i sa procijenjenom godišnjom proizvodnjom od 126 GWh.

 

III

 1. Kredit se Republici Srpskoj odobrava pod sljedećim uslovima:
 • rok otplate do 15 godina,
 • period odgode plaćanja do četiri godine, uračunat u rok otplate,
 • kamatna stopa: fiksna, utvrđuje KfW nakon isplate kredita, najmanje 1% godišnje, uvećana za maržu KfW-a,
 • komisiona provizija: 0,25% godišnje na odobrena a neiskorišćena sredstva kredita,
 • naknada za upravljanje: jednokratno 0,5% od odobrenog iznosa kredita,
 • plaćanje kamate, komisione provizije i glavnice polugodišnje, i to 30. juna i 30. decembra i
 • zatezna kamata jednaka je godišnjoj kamatnoj stopi koju utvrdi KfW, uvećanoj za 200 baznih bodova.
 1. Pokazatelji stanja duga su:
 • javni dug Republike Srpske, koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. jun 2016. godine iznosi 4.262,30 miliona KM, što predstavlja 45,94% procijenjenog iznosa BDP-a za 2016. godinu i
 • ukupan dug Republike Srpske, koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 30. jun 2016. godine iznosi 5.292,52 miliona KM, što predstavlja 57,05% procijenjenog BDP-a za 2016. godinu.

 

 

 

IV

Krajnji korisnik i dužnik po kreditu je Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a. d. Trebinje (u daljem tekstu: MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje).

 

V

 1. Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke prenose se MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje pod uslovima navedenim u tački III podtačka 1. ove odluke.
 2. Ministarstvo finansija zaključiće sa MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje Ugovor o prenosu kreditnih sredstava, kojim će se definisati uslovi, način i obezbjeđenje vraćanja sredstava, koja se MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje prenose na kreditnoj osnovi i kojim će se definisati potrebni instrumenti obezbjeđenja.

 

VI

Projekat će realizovati MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje.

 

VII

 1. Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:
 • Sporazuma o zajmu, finansiranju i projektu po Projektu između Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje i
 • Supsidijarnog sporazuma o zajmu, finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
 1. Ovlašćuju se ministar finansija i generalni direktor MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje za potpisivanje:
 • Ugovora o prenosu kreditnih sredstava za finansiranje Projekta između Vlade Republike Srpske i MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje.

 

VIII

Za realizaciju odluke i izvještavanje po ovoj odluci zadužuju se MH „ERS“ – MP a. d. Trebinje u saradnji sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvom finansija.

 

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 02/1-021-1442/16                                                               PREDSJEDNIK

Datum: 15. decembar  2016. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                                    Nedeljko Čubrilović