Odluku o usvajanju Prijedloga Zoning plana područja posebne namjene „Andrićgrad“ po skraćenom postupku

Verzija za štampanjePDF верзија
56/16
22.06.2016

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, čl. 182. i 186. st. 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), člana 48. stav 2, a u vezi sa čl. 38. stav 1. i 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15 i 3/16), Narodna skupština Republike Srpske na Dvanaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine, donijela je sljedeću

 

 

ODLUKU

O USVAJANJU PRIJEDLOGA ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „ANDRIĆGRAD“ PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 

 

I

 

Donosi se Odluka o usvajanju Prijedloga zoning plana područja posebne namjene „Andrićgrad“ po skraćenom postupku (u daljem tekstu: Odluka).

 

II

 

Plan se izlaže na stalni javni uvid u sjedištu jedinice lokalne samouprave opštine Višegrad.

III

 

Tekstualni i grafički dio Plana, u analognom i digitalnom obliku, nalazi se u Prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

 

IV

 

         Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021- 784/16                                                   PREDSJEDNIK

Datum: 22.  jun 2016. godine                                 NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                          Nedeljko Čubrilović