Одлука о усвајању Приједлога Зонинг плана подручја посебне намјене „Андрићград“ по скраћеном поступку

Верзија за штампањеPDF верзија
56/16
22.06.2016

На основу члана 70. став 1. тачка 3. Уставa Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословникa Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), члана 48. став 2, а у вези са чл. 38. став 1. и 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Народна скупштина Републике Српске на Дванаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године, донијела је сљедећу

 

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРИЈЕДЛОГА ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „АНДРИЋГРАД“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ

 

 

I

 

Доноси се Одлука о усвајању Приједлога зонинг плана подручја посебне намјене „Андрићград“ по скраћеном поступку (у даљем тексту: Одлука).

 

II

 

План се излаже на стални јавни увид у сједишту јединице локалне самоуправе општине Вишеград.

III

 

Текстуални и графички дио Плана, у аналогном и дигиталном облику, налази се у Прилогу и чини саставни дио ове одлуке.

 

IV

 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-784/16                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 22.  јун 2016. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                             Недељко Чубриловић