Amandman 122 na Ustav Republike Srpsk

Verzija za štampanjePDF верзија
48/11
22.03.2011

Na osnovu Amandmana LXXXIX kojim su zamjenjeni stavovi 1. i 2. člana 135.Ustava Republike Srpske i članova 245. i 246. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Prijedloga Amandmana SHHII na Ustav Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, na Petoj sjednici održanoj 22. marta 2011. godine, usvojila je

AMANDMAN CXXII NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE

U članu 79. Ustava Republike Srpske iza riječi "dva" dodaju se riječi "do četiri".

Broj: 01- 414/11

Datum: 22. mart 2011. godine

Broj službenog glasnika: 48/11