Budžet Republike Srpske za 2009. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
126/08
23.12.2008

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 183. i 187. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske – prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07) a nakon razmatranja Prijedloga budžeta Republike Srpske za 2009. godinu, Narodna skupština Republike Srpske, na Šesnaestoj posebnoj sjednici održanoj 23. decembra 2008. godine, donijela je sljedeću

Odluku o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2009. godinu

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Budžet Republike Srpske za 2009. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Budžet Republike Srpske za 2009. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Napomena: Dokument je arhiviran u .zip formatu i potrebno je imati program WinZip da bi se izvršilo raspakivanje.

Broj službenog glasnika: 126/08