D E K L A R A C I J A o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj