Deklaracija o predmetu, broj: U-4/04 u vezi sa inicijativom pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

Verzija za štampanjePDF верзија
38/06
24.03.2006

Polazeći od činjenice da se međunarodni suverenitet, identitet i integritet Bosne i Hercegovine može očuvati samo ukoliko je unutar BiH uspostavljen unutrašnji suverenitet, identitet i integritet dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Odbacujući očitu namjeru člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera SDA Sulejmana Tihića da raznim političkim inicijativama razori legitimitet i legalitet Republike Srpske, kao što je i inicijativa pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine koju je pokrenuo radi osporavanja entitetskih simbola, himne i praznika Republike Srpske.

Shvatajući svu štetnost ovakvih postupaka po međuentitetske i međuetničke odnose sa stanovišta potrebe jačanja međusobnog povjerenja i tolerancije za dobrobit i budućnost svih u Bosni Hercegovini, a što je osnovni cilj Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine.

Polazeći od opšteprihvaćene naučne definicije pojma „simbol“ i činjenice da su simboli neodvojivi dio identiteta duboko ukorijenjeni u istoriju i tradiciju određenog naroda i građanstva.

Opredijeljeni za Bosnu i Hercegovinu po mjeri svih njenih naroda i građana.

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, člana 174. i 175. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 22/05), Narodna skuština Republike Srpske, na Trideset četvrtoj posebnoj sjednici održanoj 24. marta 2006. godine, donijela je sljedeću

DEKLARACIJU O PREDMETU, BROJ: U-4/04 U VEZI SA INICIJATIVOM PRED USTAVNIM SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE

I

Republika Srpska je političko-pravni entitet definisan Ustavom Bosne i Hercegovine koji ima pravo na simbole koji su joj primjereni kao uređenoj i dokazano stabilnoj demokratskoj tvorevini, koja je implementirala sve norme međunarodnog prava, a posebno one koje se odnose na ljudska i građanska prava i slobode i prava na etnički, vjerski i kulturni identitet svih nacionalnih zajednica koje žive u njoj.

Narodna skupština Republike Srpske podsjeća da je Ustav Republike Srpske usaglašen sa Ustavom Bosne i Hercegovine pa i u dijelu odredbi o pravima na simbole koje je verifikovala Venecijanska komisija kao pravni autoritet.

Znamenja Republike Srpske nisu utemeljena na diskriminaciji i poništavanju drugih nacionalnih i etničkih identiteta, ona su znamenja i simboli sva tri konstitutivna naroda i u njihovim vrijednostima ugrađene su opštečovječanske vrijednosti i iskustvo.

Narodna skupština Republike Srpske odbacuje inicijativu Sulejmana Tihića pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine kao politički, a ne pravno zasnovan akt, čiji prikriveni cilj je razaranje legaliteta i legitimiteta Republike Srpske i ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.

Narodna skupština Republike Srpske smatra i upozorava da odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa inicijativom Sulejmana Tihića može imati krupne posljedice na ostvarivanje istinskog pomirenja i integracije naroda i građana Bosne i Hercegovine kao osnovih ciljeva Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine. Tihićevo poimanje ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda i građana Bosne i Hercegovine, izneseno kroz pomenutu inicijativu, nije pravno i politički racionalno, već mehaničko i ako bi bilo prihvaćeno od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine može za posljedicu imati suštinsku diskriminaciju ogromnog broja građana Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske Tihićevu inicijativu razumije kao izraz nepomirljive odbojnosti prema svemu što ispoljava identitet Republike Srpske i srpskog naroda - čiji krajnji cilj je želja za građenjem novog „bosanskog identiteta“ kao negacije identiteta konstitutivnog naroda i ravnopravnih entiteta u Bosni Hercegovini, što odlučno odbacujemo.

Narodna skupština Republike Srpske poziva Međunarodnu zajednicu da u Bosni i Hercegovini osudi i zaustavi radikalizaciju međunacionalnih odnosa kroz ovakve inicijative koje objektivno mogu zaustaviti opšti napredak i urušiti postignuti stepen povjerenja unutar Bosne i Hercegovine.

Narodna skupština Republike Srpske objavljuje punu spremnost da se iskoriste sva pravna i politička sredstva uključujući i pravo na referendum građana Republike Srpske da bi odbranili naše legitimne interese i sačuvali identitet potvrđen Dejtonskim mirovnim sporazumom.

II

Ova deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-267/06

Datum: 24. mart 2006. godine

Broj službenog glasnika: 38/06