Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2011. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
32/11
23.03.2011

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 182. stav 1. i 3. i 183. i 187. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Prijedloga programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2011. godinu, Narodna skupština Republike Srpske na Petoj sjednici, održanoj 23. marta 2011. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

I

Narodna skupština Republike Srpske usvaja Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2011. godinu.

II

Sastavni dio ove odluke je Program rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2011. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

Broj: 01- 419/11

Datum: 23. mart 2011. godine

Broj službenog glasnika: 32/11