Zakon o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske