Z A K Lj U Č A K u vezi Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија
28.12.2021

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i čl. 177. stav 2. i 182. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset šestoj posebnoj sjednici održanoj 15. decembra 2021. godine, donijela je sljedeći

 

 

 

Z A K Lj U Č A K

 

u vezi Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da nastavi pregovore sa predstavnicima granskih sindikata budžetskih i fondovskih korisnika o donošenju novih ili izmjena i dopuna važećih zakona o platama koji se odnose na zaposlene u osnovnim i srednjim školama, u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, kulture, javnim i zdravstvenim ustanovama, institucijama pravosuđa, Ministarstva unutrašnjih poslova, upravi i javnim službama, kako bi radnici zaposleni u ovim oblastima ostvarili pravo na topli obrok i regres, odnosno da te naknade budu posebno iskazane kako je to regulisano Zakonom o radu Republike Srpske.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-1080/21                                                  POTPREDSJEDNIK

Datum: 15. decembar 2021. godine                           NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                            Denis Šulić