ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU

Verzija za štampanjePDF верзија
69/23
02.08.2023

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 182. st. 1. i 2. i člana 239. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), u vezi sa članom 15. tačka g) Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08 i 52/14), Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj redovnoj sjednici, održanoj 20. jula 2023. godine, donijela je

 

 

ZAKLJUČAK

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU REPUBLIČKE KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE ZA 2022. GODINU

 

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2022. godinu.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

 

 

Broj: 02/1-021-825/23                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2023. godine                                     NARODNE SKUPŠTINE

                                           

                                                                            Dr Nenad Stevandić