Zaključak u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
73/17
20.07.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Dvadesetoj sjednici, održanoj 20. jula 2017. godine, donijela je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K

u vezi Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2016. godinu

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da sačini cjelovitu analizu efekata reprogramiranih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika sa podacima: kome je odobren reprogram doprinosa i   u kom iznosu, za koji vremenski period, koliki je grejs period i kakvi su efekti uplata po ugovorima.

Ako se ne izmiruju tekuće obaveze doprinosa i ne vrši uplata reprogramiranog duga po ugovorima, Vlada Republike Srpske obavezna je raskinuti ugovor o reprogramu uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, bez odlaganja.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-824/17                                                       PREDSJEDNIK

Datum: 20. jul 2017. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                               

       Nedeljko Čubrilović