Zaključak u vezi Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2014. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
82/15
23.09.2015

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Šestoj sjednici, održanoj 23. septembra 2015. godine, donijela je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K

u vezi Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2014. godine

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 1.1. do 31.12.2014. godine.
  2. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

 

Broj: 02/1-021-1118/15                                                      PREDSJEDNIK

Datum: 23. septembar  2015. godine                                    NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                     Nedeljko Čubrilović