Закључак у вези Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2014. године

Верзија за штампањеPDF верзија
82/15
23.09.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Шестој сједници, одржаној 23. септембра 2015. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2014. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Агенције за осигурање Републике Српске о финансијском пословању за период од 1.1. до 31.12.2014. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-1118/15                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. септембар  2015. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић