Zaključci o usvajanju Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
51/16
21.06.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  čl. 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Sedamnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 21. juna 2016. godine, donijela je sljedeće 

 

Z A K LJ U Č K E

u vezi Informacije o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske i druge organe i institucije u Republici Srpskoj, kao i predstavnike iz Republike Srpske u zajedničkim organima i institucijama BiH da aktivno koriste sva pravna, politička i druga legalna sredstva da bi se nezakoniti Jedinstveni program obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, stavio van snage, a kojeg je donio direktor Agencije za statistiku BiH.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata nezakonitu i štetnu po interese Republike Srpske odluku o Jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

 

  1. Do postizanja saglasnosti o Jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH 2013. godine organi i  institucije Republike Srpske neće ni priznati, ni objaviti rezultate popisa čiji sadržaj smatraju spornim i oni za Republiku Srpsku neće proizvoditi nikakva pravna dejstva.

 

  1. Ukoliko direktor Agencije za statistiku BiH do 25.6.2016. godine ne povuče nezakonitu odluku o Jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske i Republički Zavod za statistiku Republike Srpske da povuče svoje predstavnike iz centralnog popisnog biroa, te zahtijeva da se iz Centralnog popisnog biroa povuku i preostala dva člana iz reda srpskog naroda.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da predloži Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova Republike Srpske, kako bi Republički zavod za statistiku Republike Srpske mogao objaviti rezultate popisa u Republici Srpskoj.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.

 

 

Broj: 02/1-021-773/16                                                                                  PREDSJEDNIK

Datum: 21. jun 2016. godine                                                                   NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                           Nedeljko Čubrilović