Zaključci u vezi Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća ''Robne rezerve Republike Srpske'' a.d. Banja Luka, za period 01.01. - 31. 12. 2015. godine

Verzija za štampanjePDF верзија
67/17
06.07.2017

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17),  Narodna skupština Republike Srpske na Devetnaestoj sjednici, održanoj 6. jula 2017. godine, donijela je sljedeće  

 

Z A K LJ U Č K E

u vezi Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora

Republike Srpske  o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća ''Robne rezerve Republike Srpske'' a.d. Banja Luka, za period 01.01. - 31. 12. 2015. godine

 

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u što kraćem roku uradi sve što je neophodno da bi se uspostavili uslovi za  funkcionisanje Robnih rezervi Republike Srpske.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske obavezuje Vladu Republike Srpske da preko nadležnih  ministarstava istraži sve eventualne nezakonite radnje kako bi se stvorili uslovi za procesuiranje odgovornih.

 

  1. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Glavne službe za reviziju javnog sektora da uputi ovaj  revizorski izvještaj  Glavnom republičkom tužiocu Republike Srpske u skladu sa članom 24. stav (2) Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske.

 

  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Broj: 02/1-021-751/17                                                 PREDSJEDNIK

Datum: 6. jul 2017. godine                                   NARODNE SKUPŠTINE

 

                                                                                   Nedeljko Čubrilović