Zaključci u vezi Izvještaja Radio – televizije Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu i Plana rada za 2016. godinu

Verzija za štampanjePDF верзија
113/16
15.12.2016

Na osnovu  člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske,  članova 182., 187. stav 1. i 2. i 254. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11),  Narodna skupština Republike Srpske na Petnaestoj sjednici, održanoj 15. decembra 2016. godine, donijela je sljedeće 

Z A K LJ U Č K E

u vezi Izvještaja Radio – televizije Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu i  Plana rada za 2016. godinu

 

  1. Narodna skupština Republike  Srpske  traži od Regulatorne agencije za komunikacije da u nakraćem mogućem roku izda dozvolu za digitalno televizijsko emitovanje programa RTRS 2 kako bi signalom drugog programa RTRS-a bila pokrivena čitava teritorija Republike Srpske.
  1. Narodna skupština Republike  Srpske  traži od Regulatorne agencije za komunikacije da razmotri prijedlog povećanja dozvoljenog vremena emitovanja marketing blokova za Javni servis sa sadašnjih 6 na 8 minuta po satu.
  1. Narodna skupština Republike  Srpske  zadužuje sve predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH  da  u saradnji sa Regulatornom agencijom za komunikacije u najkraćem mogućem roku obezbijedi realizaciju navedenih zaključaka i o tome obavijesti Narodnu skupštinu Republike Srpske.
  1. Ovi zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 02/1-021-1439/16                                                PREDSJEDNIK

Datum: 15. decembar  2016. godine                        NARODNE SKUPŠTINE

                                                                            Nedeljko Čubrilović