Klub poslanika PDP Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dva nastavka Dvanaeste sjednice, 10. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE                   

               Poštovani,          

               Da li i kako Ministarstvu uprave i lokalne samouprave planira riješiti problem matičnih knjiga u pograničnim opštinama?

               Radi se o sljedećem:         

               Problem razmjene matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih i umrlih) u pograničnim opštinama Republike Srpske, konkretno u opštni Krupa na Uni i sporno naseljeno mjesto Hašani da, s jedne strane prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske opština Krupa na Uni i navedeno naseljeno mjesto pripadaju Republici Srpskoj, a obnova upisa za ovo naseljeno mjesto se vrši u opštini Bosanska Krupa u Federaciji BiH. Potreba da se vrši obnova matičnih knjiga proizilazi iz činjenice da su matične knjige za ovo područje uništene u proteklom ratu, a činjenica da se obnova vrši u Bosanskoj Krupi krajnje nelogična i neopravdana. Još 2009. Godine problem je zvanično aktuelizovan nizom zvaničnih sastanaka i službenih prepiski predstavnika opština Krupa na Uni, Bosanska Krupa i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Nakon 7 godina nikakvog konkretnog pomaka nema, sem informacije da navedeno Ministarstvo pokušava dogovoriti sastanak sa federalnim Ministarstvom unutrašnjih poslova i da je o ovom problemu obaviješten i Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 10.2-011-246/16

Datum: 08.07.2016. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje

Klub poslanika Partije demokratskog progresa – PDP postavio je između dva nastavka 12. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 10. juna 2016. godine, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li i kako Ministarstvo uprave i lokalne samouprave planira riješiti problem matičnih knjiga u pograničnim opštinama ?

Razlog:

Problem razmjene matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih i umrlih) u pograničnim opštinama Republike Srpske, konkretno u opštini Krupa na Uni i sporno naseljeno mjesto Hašani da, s jedne strane prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske opština Krupa na Uni i sporno naseljeno mjesto pripadaju Republici Srpskoj, a obnova upisa za ovo naseljeno mjesto se vrši u opštini Bosanska Krupa u Federaciji BiH. Potreba da se vrši obnova matičnih knjiga proizilazi iz činjenice da su matične knjige za ovo područje uništene u proteklom ratu, a činjenica da se obnova vrši u Bosanskoj Krupi krajnje nelogična i neopravdana. Još 2009. godine problem je zvanično aktueliziran nizom zvaničnih sastanaka i službenih prepiski predstavnika opštine Krupa na Uni, Bosanska Krupa i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Nakon 7 godina nikakvog konkretnog pomaka nema, osim informacije da navedeno Ministarstvo pokušava dogovoriti sastanak sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova i da je o ovom problemu obaviješten i Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave upoznato je sa problemima sa kojima se susreću stanovnici pograničnih područja Republike Srpske, između ostalog i opštine Krupa na Uni, zbog toga što se matične knjige u koje su upisani nalaze u opštinama na području Federacije Bosne i Hercegovine, iako navedena lica žive u mjestima koja po teritorijalnoj organizaciji pripadaju Republici Srpskoj. U proteklom periodu, više puta pokušavali smo ostvariti kontakt sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, kao resorno nadležnim za navedeno pitanje, o čemu smo upoznali Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske i načelnika opštine Krupa na Uni.

Na sastanku održanom, u 2014-oj godini, sa predstavnicima Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nije postignut sporazum oko razmjene matičnih knjiga u pograničnim poručjima, a samim tim ni dogovor u vezi problema na koje se odnosi zahtjev opštine Krupa na Uni. Iako, do danas nije riješeno pitanje matičnih knjiga u pograničnim područjima ovo ministarstvo i dalje insistira na rješavanju istog.

O navedenom pitanju razgovarano je i na sastanku održanom dana, 30.06.2016.godine u Sarajevu, u Ministarstvu civilnih poslova, kome su, iz Republike  Srpske, prisustvovali predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Odjeljenja za javni registar iz Brčko Distrikta. Imajući u vidu probleme sa kojima se prilikom pribavljanja ličnih dokumenata susreću građani predloženo je da se ponovo pokrenu aktivnosti u vezi razmjene matičnih knjiga u pograničnim poručjima. Za prvu fazu predložena je razmjena matičnih knjiga između opština, Krupa na Uni i Bosanska Krupa.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave podržalo je rješavanje navedenog pitanja i u okviru svojih nadležnosti pružiće pomoć opštini Krupa na Uni kako bi se razmjena matičnih knjiga, ukoliko se ispoštuje dogovor sa druge strane,  uspješno okončala. U tom cilju obavještavaćemo opštinu Krupa na Uni o narednim koracima i pripremnim radnjama koje je potrebno preduzeti u vezi razmjene matičnih knjiga. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine iskazalo je spremnost da kontaktira opštine sa područja Federacije BiH.

          Napominjemo da smo u proteklom periodu sugerisali opštini Krupa na Uni da nastavi pregovore sa opštinom Bosanska Krupa oko razmjene matičnih knjiga, a naročito u vezi povrata matičnih knjiga koje su ustupili navedenoj opštini tokom 2002. godine.

         Kada su u pitanju matične knjige opštine Krupa na Uni koje su uništene u proteklom ratu za naseljena mjesta koja prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/09,70/12 i 83/14) i Uredbi o naseljenim mjestima čine područje jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/10, 26/11, 74/12, 110/12, 34/15, 95/15), ukazivali smo da postoji mogućnost obnavljanja istih na način regulisan Uputstvom o vođenju matičnih knjiga („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 55/10, 119/12 i 64/13), uzimajući u obzir da je određeni broj lica već upisan u matične knjige koje je opština Krupa na Uni ustupila opštini Bosanska Krupa i o čemu treba voditi računa kako ne došlo do duplih upisa u matične knjige, odnosno situacije da određeno lice istovremeno pribavi izvod iz MK/uvjerenje o državljanstvu u oba entiteta.

 

               S poštovanjem,                  

 

                                                                                                                                          M i n i s t a r

                                                                                                                                                          Lejla Rešić

Dostavljeno:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9