Klub poslanika PDP Republičkoj komisiji za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Klub poslanika PDP postavio je između dva nastavka Dvadeset treće sjednice, 2. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE

                Dostavljamo Vam obimnu dokumentaciju sa kojom ste upoznati i po kojoj ste se izjasnili. Molimo Vas da se izjasnite po sljedećim pitanjima:

 1. Na osnovu kojih zakonskih odredbi ste u dopisima CIK-u konstatovali da je odbornik Miloš Budić otklonio sukob interesa iako on to nije učinio, čime ste potpuno zanemarili konačno rješenje drugostepene Komisije za žalbe?
 2. Kakav je smisao utvrđivanja postojanja sukoba interesa ako se mjere u smislu oduzimanja mandata, zabrane učestvovanja u izbornom procesu... ne mogu provesti, jer instutucija koja to može učiniti je CIK, a isti se poziva da za iste mjere trebaju biti ispunjeni prethodni uslovi: pravosnažni akt nadležnog organa (suda ili organa uprave), ostavka ili odjava prebivališta izabranog člana organa vlasti sa područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak i u kojoj je izabran. Istek roka od šest mjeseci od dana odjave prebivališta.
 3. Da li ima smisla postojanje Republičke komisije za sukob interesa koja nema ingerencije da išta po istom učini?
 4. Zašto vi kao prvostepeni organ, u ovom slučaju odbijate da ispoštujete odluku Komisije za žalbe kao drugostepenog organa i time kršite Zakon?

PRILOG: Pitanje Kluba poslanika; Inicijativa OO SP Srbac od 24.04.2017. godine; Rješenje Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, broj: 02-1614-S/17-6, O.S.; Žalba na rješenje od 25. 07. 2017. godine; Rješenje Komisije za žalbe, broj: 01-119-4/17; Očitovanje Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, broj: 02-1614-S/17-18, O.S.; Dopis Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, broj: 02-1614-S/17-18, O.S.; Odgovor Centralne izborne komisije od 04. 01. 2018. godine; Pismo grupe odbornika SO-e Srbac od 28.07.2017. godine.

 

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 02-239/18-1

Datum: 16.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETAR

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Shodno vašem dopisu, broj: 02/2-350-3/18 od 5. marta 2018. godine, a u vezi pitanja Kluba poslanika PDP, dostavljamo vam odgovor, kako slijedi:

U prilogu Vam dostavljamo rješenje Komisije za žalbe, broj: 01-119-4/17 od 08.09.2017. godine, koje je Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske dostavila Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, u prilogu dopisa, broj: 02-1614-S/17-18, O.S. od 07.11.2017. godine, kojeg vam takođe dostavljamo.

Dostavljamo vam zaključke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine (zaključak, broj: 05-1-07-1-1080-5/17 od 16.11.2017. godibe, zaključak, broj: 05-1-07-11042-2/17 od 16.11.2017. godine i zaključak, broj: 05-1-07-1-1043-3/17 od 16.11.2017. godine), kojima je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila podneske Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za oduzimanje mandata i izricanje mjere nepodobnosti kandidovanja shodno članu 20. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, jer konačna rješenja nisu provodiva po članu 1.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je podnijela žalbe Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine, koji je u slučajevima gdje su postojala konačna rješenja odbio žalbu Komisije i potvrdio zakučke Centralne izborne komisije (rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 Siž 026917 17 Siž od 07.12.2017. godine i rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 Siž 026920 17 Siž od 06.12.2017. godine).

U slučaju  u kojem je postojala pravosnažnost rješenja, Sud BiH je rješenjem broj: S1 3 Siž 026918 17 Siž od 06.12.2017. godine, potvrdio da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mora djelovati kada je momenat pravosnažnosti nastupio, nakon čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ponovo donijela odluku, broj: 05-1-07-1-1080-9/17 od 21.12.2017. godine, kojom se zahtjev Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske da se izrekne mjera nepodobnosti za kandidovanje i oduzimanje mandata odbija kao neosnovana.

Kakva je smisao utvrđivanja sukoba interesa, to je pitanje za zakonodavca Narodnu skupštinu Republike Srpske obzirom da član 18. i član 20. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 73/08, 52/14), nisu usklađeni sa članom 1.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da Centralna izborna Komisija Bosne i Hercegovine iz tog razloga ne provodi rješenje, a Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je povodom toga poduzela sve prethodno.

Napominjemo da je shodno obavezi proistekloj iz Zakona o sukobu interesa Bosne i Hercegovine Narodna skupština Republike Srpske 2008. godine donijela jednoglasno, od strane pozicije i opozicije, Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, koji je sad na snazi.

Takođe, Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je u toku aktivnosti na izradi Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske kroz strateške ciljeve, mjere i aktivnosti, dopisom, broj: 02-1021/16/17-11 od 02.03.2017. godine, pokrenula inicijativu za izmjenu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, i to je postalo dio Strategije. Dio mjera i aktivnosti se odnosi i na postupanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine po konačnosti ili pravosnažnosti rješenja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, te Vam u prilogu dostavljamo dopis, broj: 02-1021/16/17-11 od 02.03.2017. godine.

Nije tačno da Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske nema ingerencije da po istom išta učini. Efekti rada u proteklom periodu su vrlo jasni, vrlo vidljivi i pokazani kroz inicijativu za izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i rad na Strategiji za borbu protiv korupcije Republike Srpske u okviru Komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske, čiji je predsjednica Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske stalni član, izrada Plana integriteta Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, učešće predsjednice Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske na sastancima Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između Eu i BiH, posljednji održan u Briselu krajem 2017. godine, i puno vidljivih rezultata na lokalnom nivou. Kako su poslanici nevjerodostojnim vršenjem funkcije uključeni u rad na lokalnom nivou, to sigurno bi trebali sami da znaju za slučaj Bratunac, slučaj Ugljevik i drugi.

Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je u proteklih deset godina stvorila okruženje u kojem svi funkcioneri na koje se Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srspske odnosi su svjesni sukoba interesa i nastoje da ga izbjegnu ili da ga otklone. U prilog tome su podaci iz Godišnjih izvještaja o radu Komisije, a također će biti i zbirno prikazani u Izvještaju o radu za 2017. godinu. Pored toga svijest i partnerski odnos Komisije i sama pomisao da ne želi biti u sukobu interesa bilo koji funkcioner je postignuta i prevenciija i sankcija. Sva rješenja i aktuelnosti ove Komisije su od prvog dana objavljena na sajtu Komisije i sigurna sam da zainteresovana osoba/ osobe nisu ni pogledale sajt Komisije.

Predsjednica Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je svake godine prilikom podnošenja Godišnjeg izvještaja o radu Narodnoj skupštini Republike Srpske govorila o problemu konačnosti, a ove godine Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je prvi put dobila zaključak Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kojim je odbačen podnesak Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za oduzimanje mandata i izricanje mjere nepodobnosti kandidovanja shodno članu 20. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, i rečeno da se rješenje ne može provesti po konačnosti, te je Komisija prvi put imala mogućnost da uloži žalbu Sudu, koji je to potvrdio.

Odluka drugostepene komisije se ispoštuje, a stranke imaju pravo pokretanja upravnog spora, što je u ovom slučaju stranka i učinila i po okončanju istog imaćemo momenat pravosnažnosti. Nakon toga, u zavisnosti od presude suda, moći će se postupati prema Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

Naime, drugostepena komisija je preinačavanjem poništila totalno prvostepeno rješenje, a ne prateću praksu suda jer je presudom, broj: 11 0 U 004968 10 U od 27.04.2012. godine, na strani 1. se navodi, cit: ''(stavom 2) imenovanom je naloženo da u roku od 30 dana od dana konačnosti tog rješenja riješi sukob interesa odstupanjem sa funkcije odbornika Skupštine opštine Sokolac; (stavom 3) ipozoren da će ukoliko u ostavljenom roku ne riješi sukob interesa prvostepeni organ dostaviti rješenje nadležnom organu sa prijedlogom za oduzimanje mandata i izricanje mjere nepodobnosti kandidovanja'', a na strani 4., cit: ''Međutim, odluka prvostepenopg organa u preostalom dijelu kojom je tužiocu, zbog opisanih radnji, naloženo odstupanje sa funkcije odbornika Skupštine opštine Sokolac i dato upozorenje o posljedicama ako tako ne postupi, nema uporište u zakonu, pa u tom dijelu tuženi nije mogao odbiti žalbu tužioca'' i na strani 5., cit: ''Naime, obaveza podnošenja ostavke (ili ''odstupanje sa funkcije'' kako taj čin naziva prvostepeni organ) nije propisana zakonom kao sankcija za odbornika koji počini zabranjene aktivnosti'',

znači obaveza drugostepene komisije prilikom preinačenja je bila da naloži rješenje sukoba interesa.

Obzirom da ni tada, jer bi se radilo o konačnom rješenju, prema članu 1.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i zaključcima, koje smo vam dostavili, bez momenta pravosnažnosti,  a Miloš Budić, potpredsjednik Skupštine opštone Srbac, je pokrenuo upravni spor dana 27.09.2017. godine i predmet se nalazi kod Okružnog suda u Banjoj Luci, naobjašnjiv je pritisak kako na Republičku komisiju za sprečavanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, tako i na stranku, koju štiti Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, gospodina Budića, odbornika neposredno biranoga, a ovoliki pritisak Partije demokratskog progresa, a na osnovu navodnih dopisa koalicionih partnera.

S poštovanjem,

                                                                                                                PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                                                     Obrenka Slijepčević

                                                                                                                        (POTPIS I PEČAT)

Prilog:

 1. Kopija rješenja Komisije za žalbe, broj: 01-119-4/17 od 08.09.2017. godine,
 2. Kopija dopisa Republičke komisije, broj: 02-1614-S/17-18, O.S. od 07.11.2017. godine,
 3. Kopija zaključka Centralne izborne komisije BiH, broj: 05-1-07-1-1080-5/17 od 16.11.2017. godine,
 4. Kopija zaključka Centralne izborne komisije BiH, broj: 05-1-07-1-1043-3/17 od 16.11.2017. godine,
 5. Kopija zaključka Centralne izborne komisije BiH, broj: 05-1-07-1-1042-3/17 od 16.11.2017. godine,

 

 1. Kopija Suda BiH, broj: S1 3 Siž 026920 17 Siž od 06.12.2017. godine,
 2. Kopija Suda BiH, broj: S1 3 Siž 026917 17 Siž od 07.12.2017. godine,
 3. Kopija Suda BiH, broj: S1 3 Siž 026918 17 Siž od 06.12.2017. godine
 4. Kopija odluke Centralne izborne komisije BiH, broj: 05-1-07-1-1080-9/17 od 21.12.2017. godine,
 5. Kopija dopisa Republičke komisije, broj: 02-1021/16/17-11 od 02.03.2017. godine,
 6. Kopija presude Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 11 0 U 004968 10 U od 27.02.2012. godine.

Dostaviti:

 1. Narodna skupština Republike Srpske, Generalni sekretar, Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka
 2. U spis
 3. a/a

 

 

 NAPOMENA: Dokumenta navedena u prilogu Dopisu dostupna u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

02.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9