Narodni poslanik Aleksandar Glavaš Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 27. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO OBRAZOVANJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

               Zašto nisu početi radovi na izgradnju objekta Studentskog doma u Lukavici i kada je planiran početak radova i završetak radova, uz podsjećanje da je Vlada Republike Srpske 2018. izdvojila 6 miliona KM, a 2019. još 1.5 miliona KM za opremanje?

ODGOVOR:

Broj: 19.02/011-157/21

Datum: 10.05.2021. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

 

Narodni poslanik Aleksandar Glavaš, Klub poslanika DNS, postavio je na nastavku Petnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 27. aprila 2021. godine sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Zašto nisu početi radovi na izgradnji objekata Studentskog doma u Lukavici i kada je planiran početak radova i završetak radova, uz podsjećanje da je Vlada Republike Srpske 2018. izdvojila 6 miliona KM, a 2019. još 1,5 miliona KM za opremanje?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20)  dajemo  sljedeći

O D G O V O R

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2733/19 od 17.10.2019. godine, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i JU „Studentski centar u Lukavici“ zaduženi su da preduzmu sve neophodne aktivnosti na realizaciji projekta obezbjeđenja kapaciteta za potrebe Studentskog centra u Lukavici, te da će sredstva za realizaciju ovog zaključka, u iznosu od 6.000.000,00 KM sa PDV-om biti obezbijeđena u budžetu Republike Srpske za 2019, 2020. i 2021. godinu, u iznosima od po 2.000.000,00 KM.

 

Takođe, ovim zaključkom su se zadužili Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvo finansija da obezbijede neophodna sredstva za opremanje objekta u iznosu od 1.500.000,00 KM.

 

Dana 15.04.2020. godine je raspisan javni oglas za prikupljanje ponuda za nabavku/kupovinu stambeno-poslovne zgrade za potrebe JU „Studentski centar u Lukavici“. Jedina pristigla ponuda je ponuda „Pavgord“ d.o.o. Foča sa ponuđenom cijenom od 1.500.000,00 KM. Dana 02.10.2020. godine je zaključen ugovor o prodaji nepokretnosti između „Pavgord“ d.o.o. Foča i JU „Studentski centar u Lukavici“ na lokaciji Ul. Stefana Nemanje u Lukavici.

 

Opština Istočno Novo Sarajevo je uradila projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade za potrebe Studentskog centra. Po ovoj projektnoj dokumentaciji je urađena tenderska dokumentacija za raspisivanje postupka nabavke radova na rekonstrukciji zgrade.

 

S obzirom da je bilo neophodno pribaviti saglasnost na projekat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava Istočno Sarajevo, Odsjek za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara, projektna dokumentacija im je dostavljena. Od Policijske uprava Istočno Sarajevo, Odsjek za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara, u martu 2021. godine je došlo obavještenje o određenim propustima i projekat je vraćen na izmjenu i dopunu. Kompletan projekat sa svim primjedbama na projektnu dokumentaciju poslat je Opštini Istočno Novo Sarajevo, u cilju slanja projektantskoj kući koja ga je radila. Projektantska kuća je prihvatila sve primjedbe i sugestije, te je revidirana projektna dokumentacija proslijeđena Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijska uprava Istočno Sarajevo, Odsjek za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara na konačno odobrenje.

 

Nakon dobijene saglasnosti pristupiće se raspisivanju postupka javnih nabavki za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju administrativnog objekta sa promjenom namjene u objekat za smještaj studenata.

 

 

 

 

                                                                                                                                     M I N I S T A R

                                                                                                          

                                                                                                                  mr Srđan Rajčević

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10