Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP postavio je 3. juna 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

Tražim da mi detaljano odgovorite: Ko vrši distribuciju dječijih časopisa po vrtićima i osnovnim školama Republike Srpske? Na osnovu čije odluke? Da li je Ministarstvo prosvjete dalo saglasnost za distribuciju istih?

Tražim da mi dostavite za svaku godinu pojedinačno, za period 2008-2014.: ko je vršio distribuciju dječijih časopisa? Da li je tačno da ovu vrstu poslova radi samo jedno preduzeće, koje je na taj način dobilo monopolsku poziciju?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-174/15

Datum: 22.06.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Branislav Borenović između sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, dana 03. juna 2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Ko vrši distribuciju dječijih časopisa po vrtićima i osnovnim školama Republike Srpske? Na osnovu čije odluke? Da li je Ministarstvo prosvjete i kulture dalo saglasnost za distribuciju istih?

Tražim da mi dostavite za svaku godinu pojedinačno, za period 2008-2014: ko je vršio distribuciju dječijih časopisa? Da li je tačno da ovu vrstu poslova radi samo jedno preduzeće, koje je na taj način dobilo monopolsku poziciju? “  

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Distribucija dječijih časopisa vrši se u skladu sa Uputstvom o realizaciji programa i drugih aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 88/09.

Prema ovom Uputstvu, izdavači dječijih časopisa obraćaju se školama, a osnovne škole, u skladu sa istim, na početku školske godine vrše izbor dječijih časopisa koje će ponuditi učenicima.

Ministarstvo je dopisom broj 07.032/052-83-1/14 od 13.01.2014. godine dalo saglasnost preduzeću LANAX d.o.o. da se može obratiti osnovnim školama i ponuditi im dječije časopise čiji je izdavač, uz napomenu da se izbor dječijih časopisa u školama vrši u skladu sa Uputstvom o realizaciji programa i drugih aktivnosti nevladinih organizacija, drugih ustanova i organizacija u školama. Ovom saglasnošću Ministarstvo nije obavezalo škole da vrše isključivo distribuciju časopisa čiji je izdavač preduzeće LANAX d.o.o, već je ovom preduzeću samo data mogućnost da se obrati školama i ponudi im časopise čiji je izdavač.

Ministarstvo ne može uticati na to koji će časopisi biti izabrani i ponuđeni učenicima, jer se izbor dječijih časopisa vrši na osnovu stručnog mišljenja o kvalitetu ponuđenih časopisa koje direktoru škole daju stručni aktivi nastavnika razredne, odnosno predmetne nastave. Roditelji na principu dobrovoljnosti donose odluku o kupovini ponuđenih časopisa. Dječiji časopisi su korisna literatura, ali nisu obavezni za učenike i u školama se ne može vršiti pritisak na učenike i roditelje radi kupovine istih. Takođe, nastavnici ne mogu zadavati učenicima zadatke niti ih ocjenjivati na osnovu rada iz dječijih časopisa.

 

                    M I N I S T A R

                                                                                                                  dr Dane Malešević

 

 

03.06.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9