Narodni poslanik Branislav Borenović Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 3. jula 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

                Na koji način ovo ministarstvo misli riješiti problem desetine policijskih službenika koji trenutno rade u policijskim organima BiH,  a imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj, koji su tokom proteklog rata učestvovali u VRS, odnosno MUP RS i Rješenjem PIO RS imaju upisan poseban radni staž u dvostrukom trajanju u radnu knjižicu i imaju problem prilikom odlaska u penziju, jer Zakon o policijskim službenicima BiH policijskom službeniku prestaje radni odnos kada:'''navrši 65 godina života i zakonom propisan penzijski staž ili 40 godina penzijskog staža.''

                Zakonom o PIO RS u penzijski staž ubraja se i poseban staž (ratni staž), a koji se ne može računati u staž osiguranja. Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH regulisano je da se kao minuli staž obračunava samo efektivni staž, čime se poseban staž računa samo prilikom odlaska u penziju. Pripadnici VRS i MUP RS kojima nije proveden postupak i nije doneseno rješenje u PIO-u o posebnom stažu nemaju takav problem.

                Za razliku od pripadnika policijskih službenika koji su na entitetskom nivou, kojima je omogućeno da navedeni staž koriste u jednostrukom trajanju, a policijskim agencijama na nivou BiH nije slučaj.

                Da li Ministarstvo razmišlja o izmjeni zakona u članu 39. Zakona o PIO RS, kojim bi se omogućilo odricanje posebnog staža?

ODGOVOR:

Broj: 16-04/4-011-17/2018

Banja Luka, 13.07.2018. godine

 

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Branislav Borenović, Klub poslanika PDP, postavio je na 25. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 3. jula 2018. godine sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Na koji način ovo ministarstvo misli riješiti problem desetine policijskih službenika koji trenutno rade u policijskim organima BiH, a imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj, koji su tokom proteklog rata učestvovali u VRS, odnosno MUP RS i Rješenjem PIO RS imaju upisan poseban radni staž u dvostrukom trajanju u radnu knjižicu i imaju problem prilikom odlaska u penziju, jer Zakon o policijskim službenicima BiH policijskom službeniku prestaje radni odnos kada: „navrši 65 godina života i zakonom propisan penzijski staž ili 40 godina penzijskog staža“.

Zakonom o PIO RS u penzijski staž ubraja se i poseban staž (ratni staž), a koji se ne može računati u staž osiguranja. Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH regulisano je da se kao minuli staž obračunava samo efektivni staž, čime se poseban staž računa samo prilikom odlaska u penziju. Pripadnici VRS i MUP RS kojima nije proveden postupak i nije doneseno rješenje u PIO-u o posebnom stažu nemaju takav problem.

Za razliku od pripadnika policijskih službenika koji su na entitetskom nivou, kojima je omogućeno da navedeni staž koriste u jednostrukom trajanju, a policijskim agencijama na nivou BiH nije slučaj.

Da li Ministarstvo razmišlja o izmjeni zakona u članu 39. Zakona o PIO RS, kojim bi se omogućilo odricanje posebnog staža?“

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

„Poslaničko pitanje sadrži nekoliko pitanja, koja su postavljena relativno neprecizno, ali se može pretpostaviti suština svakog pitanja pojedinačno.

Ne postoji problem ostvarivanja prava na starosnu penziju policijskih službenika koji rade u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) i Državnoj graničnoj službi (DGS), a koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj, koji su prijavljeni u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa Republike Srpske i koji imaju 65 godina života i 15 godina staža osiguranja ili 40 godina penzijskog staža. Problem za pomenute policijske službenike sa 40 godina penzijskog staža je postojao do kraja 2015. godine, kada je postojala mogućnost da im radni odnos prestane u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima BiH, ali da zbog godina života, ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopuna a Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 103/15), odnosno 1. januara 2016. godine, taj problem je riješen. Naime, članom 4. tog zakona, propisano je da pravo na starosnu penziju ima policijski službenik, službenik Sudske policije Republike Srpske i pripadnik službe obezbjeđenja – policajac kazneno-popravne ustanove u Republici Srpskoj kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života. Pojam „policijski službenik“ se odnosi na policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ali i policijske službenike u agencijama na nivou BiH, koji su osiguranici Republike Srpske.

S obzirom da se u pitanjima vrlo neprecizno i pogrešno upotrebljavaju pojmovi u vezi sa pojmom „staž“, treba podsjetiti da je čl. 22. do 39. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15), precizno definisano šta obuhvata pojam penzijski staž, šta se podrazumijeva pod stažom osiguranja sa efektivnim trajanjem, stažom osiguranja sa uvećanim trajanjem, kao i posebnim stažom u dvostrukom trajanju. Iz pomenutih odredbi Zakona, lako se može zaključiti da se poseban staž ne može računati u staž osiguranja. U Republici Srpskoj, uvećanje plate po osnovu tkz. minulog rada, uređeno je članom 124. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), tako da se plata uvećava za svaku godinu „radnog staža“, što suštinski odgovara stažu osiguranja sa efektivnim trajanjem. Prema tome, poseban staž u dvostrukom trajanju ne utiče na uvećanje plate po osnovu tkz. minulog rada.

Što se tiče postupka utvrđivanja posebnog staža u dvostrukom trajanju, naglašavamo da se taj postupak ne vodi po službenoj dužnosti, već po zahtjevu stranke. Nije tačna konstatacija da je policijskim službenicima na entitetskom nivou omogućeno da navedeni staž koriste u jednostrukom trajanju, a policijskim agencijama na nivou BiH nije slučaj. U Republici Srpskoj takva mogućnost je postojala do 19. januara 2016. godine, odnosno do prestanka važenja Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/07). Naime, članom 125. stav 2. tog zakona, bilo je propisano da kod utvrđivanja uslova za prestanak ugovora o radu, radniku koji je ostvario poseban staž u dvostrukom trajanju, poslodavac je dužan da taj dio staža računa u jednostrukom trajanju, ukoliko to radnik zahtijeva. Od 20. januara 2016. godine, stupanjem na snagu Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16), takva mogućnost ne postoji.

Prema tome, eventualne izmjene člana 39. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim bi se omogućilo odricanje posebnog staža, ne bi uticale na „probleme“ označene u poslaničkom pitanju, odnosno na pojedinačna pitanja u okviru poslaničkog pitanja.

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       MINISTAR

                                                                                                                                                      Milenko Savanović

 

 

 

03.07.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9