Narodni poslanik Davor Šešić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 30. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Nakon odlaska u penziju kao radnik Ministarstva pravde (radnik kazneno-popravne ustanove), Stanojević Gojko nije dobio otpremninu. Čak je i sud donio rješenje o izvršenju radi zapljene novčanih sredstava.

               Da li i kada mislite isplatiti ovaj novac radniku koji je otišao u penziju prije dvije godine?
ODGOVOR:

Broj:08.040/052-2881/17

Datum: 10.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Davor Šešić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 30. marta 2017. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

„Nakon odlaska u penziju kao radnik Ministarstva pravde (radnik kazneno popravnne ustanove), Stanojvić Gojko nije dobio otpremninu. Čak je i sud donio rješenjeo izvršenju radi zapljene novčanih sredstava. Da li i kada mislite isplatiti ovaj novac radniku koji je otišao u penziju prije dvije godine?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske  i predsjednici Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, Sindikata radnika unutrašnjih poslova, Sindikata uprave i Sindikata pravosuđa Republike Srpske, dana 21.04.2017. godine potpisali su Memorandum o razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda. Navedenim Memorandumom je utvrđen način izmirivanja obaveza prema zaposlenim u navedenim oblastima te je utvrđeno da se neutužene obaveze po osnovu otpremnina zakLjučno sa 31.12.2016. godine, izmire jednokratno nakon isplate plate za mjesec april 2017. godine; da se ostale neutužene obaveze za period 2011-2014. godina izmire u dvije rate i to nakon isplate plata za mesec maj i mjesec juni 2017. godine prema modalitetu koji dogovore resorna ministarstva i granski sindikat, a da se neutužene obaveze za period 2015-2016. godina izmire u 12 mjesečnih rata uz mogućnost smanjenja broja rata ukoliko se za to obezbijede sredstva.

Ukoliko se radi o radnom sporu na osnovu kojeg je nadležni sud donio pravosnažnu presudu, isplata duga vrši se na osnovu Zakona o utvrđivanju načina izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske o čemu Ministarstvo pravde nema evidencija.

S  poštovanjem,

DOSTAVITI:                                                         

  1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     
  2. A r h i v a                                                                                                      Anton Kasipović                                              

 

 

 

30.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9