Narodni poslanik Draško Stanivuković Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dva nastavka Desete sjednice 19. juna 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE  

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

               Mještani u banjalučkom naselju Šargovac, Drakulićka ulica, koji žive u boračkim zgradama, imaju problem sa knjiženjem imovine i stanova u kojima žive.

               Da li je nadležno Ministarstvo upoznato sa situacijom oko boračkih i izbjegličkih stanova i kuća u ovom dijelu Grada?

               Da li je u planu rješavanje imovinskih odnosa od strane nadležnog Ministarstva?

ODGOVOR:

                       Broj: 16-03/2.2.1- 011-10/20

     Dana: 30. 06. 2020. godine

    NARODNA SKUPŠTINA

    REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje,-

Narodni poslanik Draško Stanivuković, Klub poslanika PDP, postavio je između dva nastavka Desete redovne sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, 19. juna 2020. godine sljedeće poslaničko pitanje:                                            

        Mještani u banjalučkom naselju Šargovac, Drakulićka ulica, koji žive u boračkim zgradama, imaju problem sa knjiženjem imovine i stanova u kojima žive. Da li je nadležno Ministarstvo upoznato sa situacijom oko boračkih i izbjegličkih stanova i kuća u ovom dijelu Grada? Da li je u planu rješavanje imovinskih odnosa od strane nadležnog Ministarstva?

O D G O V O R

Vlada Republike Srpske je Odlukom o prenosu prava upravljanja i raspolaganja na stambenim jedinicama broj: 04/1-012-2819/11 od 8. decembra 2011. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 129/11) i Odlukom o dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja broj: 04/1-012-332/15 od 19. februara 2015. godine, („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 15/15), teOdlukom o izmjeni odluke o prenosu prava raspolaganja i korišćenja na stambenim jedinicama broj: 04/1-012-884/17 od 06. aprila 2017. godine, („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 39/17) prenijela predmetne stambene jedinice sa Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite na Grad Banjaluku.

Grad Banjaluka je prihvatio navedeni prenos ugovorom o prenosu prava raspolaganja i korištenja na nekretninama broj: 16-01-372-90-4/12 od 12. aprila 2012. godine i aneksom ugovora broj: 16-372-69-11/15od 21.12.2017. godine.

               Navedenim ugovorima, Grad Banjaluka se obavezao da sa licima koja su u posjedu nekretnina, zaključi ugovore o zakupu stambenih jedinica, te provede dalji postupak u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu pitanja zakupa i otkupa stambenih jedinica u državnoj svojini.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nije nadležno za rješavanje pitanja imovinskih odnosa.

                                                                                                                                                   M I N I S T A R                                                                                                                                                                                               Duško Milunović

 

19.06.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10