Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Molim Vas da dostavite imena i prezimena vještaka ekonomsko-finansijske struke sa brojem vještačenja pored njihovog imena, iz razloga osnovane sumnje protežiranja samo jednog malog broja vještaka.

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-4823/17                                                                                                    

Datum: 28.07.2017. godine                                                                                                   

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

Veza:   Vaš akt broj: 04.2-011-299/17 od 21.06.2017. godine

Predmet:   Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se.-

            Narodni poslanik Dragan Galić, klub poslanika PDP, postavio je na 19. sjednici održanoj 13. juna, 2017. godine,  u skladu sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), slijedeće poslaničko pitanje:

           „Molim vas da dostavite imena i prezimena vještaka ekonomsko-finansijske struke sa brojem vještačenja pored njihovog imena, iz razloga osnovane sumnje protežiranja samo jednog malog broja vještaka.“

             U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/11 i 34/17), dajemo slijedeći:

O D G O V O R                                                      

             Zakonom o vještacima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske “ br. 16/05 i 65/08), propisuju se uslovi za obavljanje poslova vještačenja, postupak imenovanja i razrješenja vještaka, kao i prava i obaveze, te odgovornost lica koja vrše vještačenja i pravnih subjekata registrovanih za vršenje takvih poslova.

            Navedene poslove, u okviru zakonom propisanih ovlaštenja, vrši Ministarstvo pravde Republike Srpske.

Kada je u pitanju imenovanje vještaka ekonomske struke , ističemo da je ovo ministarstvo u poslednjih osam godina,  provelo tri postupka imenovanja vještaka za navedenu, ali i za druge oblasti vještačenja, utvrđene članom 2. Zakona o vještacima Republike Srpske.  Lista imenovanih vještaka kao i dopune navedene liste, objavljene su u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 21/11, 31/12, 110/12, 38/11, 57/14, 80/14 i 61/16).

Angažovanje vještaka u okviru ekonomske kao i drugih oblasti propisanih članom 2. Zakona o vještacima Republike Srpske, u parničnom postupku pred sudovima vrši se u skladu sa odredbom člana 148. Zakona o parničnom postupku. Navedenom odredbom propisano je da u postupku pred sudom stranka predlaže lice koje će izvršiti vještačenje, o čemu se izjašnjava protivna stranka. Samo ukoliko stranke ne postignu sporazum o licu koje će biti određeno za vještaka, odluku o tome donosi sud.

Navedena odredba primjenjuje se i u slučaju imenovanja vještaka u vanparničnom i izvršnom postupku.

U upravnom postupku, u skladu sa odredbom člana 173. Zakona o opštem upravnom postupku, radi izvođenja dokaza vještačenjem, službeno lice određuje po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke jednog vještaka, a kada ocijeni da će vještačenje biti  složeno, može odrediti dva i više vještaka.

Dakle, imajući u vidu navedeno, evidentno je da je,  u skladu sa Zakonom, stranci dato pravo izbora vještaka u konkretnim  postupcima, a samo ukoliko nije postignut dogovor između stranaka, sud predlaže vještaka, te je u tom smislu isključena mogućnost angažovanja samo jednog broja vještaka, kako je to navedeno u poslaničkom pitanju.

 Kada je u pitanju dio poslaničkog pitanja koji se odnosi na broj izvršenih vještačenja u okviru ekonomske struke za svako imenovano lice, informišemo Vas da takvim podacima raspolažu sudovi, i republički organi uprave,  odnosno pravni subjekti, koji vještake angažuju u okviru postupaka koji se vode pred nadležnim organima.

          

                                                                                                                                             M I N I S T A R

                                                                                                                                         Anton Kasipović

 

Dostavljeno:

- Naslovu;

- a/

 

 

 

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9