Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

               Poštovani ministre,

               Opština Šekovići je kroz budžet i kreditno zaduženje obezbijedila sredstva za asfaltiranje i saniranje kategorisanih i nekategorisanih puteva. Nije mi poznato da se ta sredstva mogu koristiti za asfaltiranje pristupa za lokalno (individualno) domaćinstvo, što je do sada masovna pojava. Dostavljam Vam fotokopije i imena domaćinstava samo sa jednog prostora opštine Šekovići. Ako se ta sredstva mogu koristiti u te svrhe, molim Vaš inspekcijski nadzor i odgovor.

               Domaćinstva:

  1. Milivoje Kapur,
  2. Goran Čabrić,
  3. Srpko Čabrić,
  4. Slavko Pekić,
  5. Simo Pekić,
  6. Radenko Ivanović,
  7. Zarko Ivanović,
  8. Vlastimir Čabrić.

 

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-2003/20

Datum: 29.07.2020. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na jedanaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.07.2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Opština Šekovići je kroz budžet i kreditno zaduženje obezbijedila sredstva za asfaltiranje i saniranje kategorisanih i nekategorisanih puteva. Nije mi poznato da se ta sredstva mogu koristiti za asfaltiranje pristupa za lokalno (individualno) domaćinstvo, što je do sada masovna pojava. Dostavljam Vam fotokopije i imena domaćinstava samo sa jednog prostora opštine Šekovići. Ako se ta sredstva mogu koristiti u te svrhe, molim Vaš inspekcijski nadzor i odgovor.

Domaćinstva: 1. Milivoje Kapur, 2. Goran Čabrić, 3. Srpko Čabrić, 4. Slavko Pekić, 5. Simo Pekić. 6. Radenko Ivanović, 7. Zarko  Ivanović, 8. Vlastimir Čabrić.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

U skladu sa članom 16. stav 5. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/13 i 83/19), upravljanje i povjeravanje poslova građenja, rekonstrukcije, rehabilitacije, održavanja i zaštite lokalnih puteva, ulica u naselju i putnih objekata, vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

               S tim u vezi, kontrolu i nadzor nad provođenjem akata koji se odnose na lokalne puteve i ulice u naselju, vrši nadležni inspekcijski organ jedinice lokalne samouprave.  

 

                                                                                                                                           MINISTAR

 

                                                                                                                                        Đorđe Popović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10