Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset trećoj sjednici održanoj 6. februara 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                Dopuna poslaničkog pitanja (u prilogu).

                Na osnovu dostupnih mi informacija, tražim vašu provjeru, a onda i obavještenje, da je oduzeto auto aston martin registrovano u PS Šekovići i registrovano sa papirima osiguravajućeg društva sa falsifikovanim potpisom i u PS Šekovići i u osiguravajućem društvu. Falsifikovan potpis vlasnika Matić Vladimira.

ODGOVOR:

Broj:      S/M –

Datum:   07.03.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET : Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se,-

Na Dvadeset i trećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,održanoj 6, 7 i 8. februara 2018. godine, narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu unutrašnjih poslova RS postavio je poslaničko pitanje koje glasi: "Na osnovu dostupnih mi informacija, tražim vašu provjeru,a onda i obavještenje, da je oduzeto vozilo Aston Martin registrovano u PS Šekovići i registrovano sa papirima osiguravajućeg društva sa falsifikovanim potpisom i u PS Šekovići i u osiguravajućem društvu.Falsifikovan potpis Mitić Vladimira."

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11) dajemo sledeći: 

O D G O V O R

Predmetno putničko vozilo marke Aston Martin dana 08.02.2013. godine registrovano je u PS Šekovići na ime tadašnjeg vlasnika Vojinović Strahinja, JMBG 0705980183487, nastanjen u Ul.Palih boraca bb, opština Šekovići, u čijem vlasništvu je isto vozilo bilo do dana 10.04.2017.godine. Tog dana sačinjen je Ugovor o komisionoj prodaji br. 52/17, gdje se kao kupac pojavljuje Mitić Vladimir iz Bijeljine, JMBG 0704986180858 i prodavac navedeni Vojinović Strahinja iz Šekovića. Isto vozilo je prvi put u BiH registrovano u Banja Luci dana 04.04.2008. godine i na ime vlasnika Savić Borislav, JMBG 0701958100025, Banja Luka, Ul. Davida Štrpca br.26, u čijem vlasništvu je vozilo i bilo do prodaje gore navedenom Vojinović Strahinji.

Dana 30.11.2017. godine predmetno vozilo je, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljini, privremeno oduzeto od Mitić Vladimira, a istog dana je, od strane Okružnog tužilaštva Bijeljina izdata naredba za vještačenje identifikacionih oznaka na istom vozilu. Takodje, u toku je dalji rad po istom predmetu, što se odnosi na navedeno vještačenje, kao i utvrdjivanje svih pojedinosti oko saobraćajne i druge dokumentacije na osnovu koje je isto vozilo registrovano u Banja Luci, kao i prodaje i produživanja registracije u PS Šekovići i u PU Bijeljina.

                S poštovanjem,

                                                                                                                                                                M I N I S T A R

                                                                                                                                                              mr Dragan Lukač

 

 

 

06.02.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9