Narodni poslanik Dragan Galić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Moje pitanje odnosi se na MUP Republike Srpske, a tiče se Zakona o dopuni Zakona o policiji i unurašnjim poslovima Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 82/19, a odnosi se na penzinisanje policijski službenika, odnosno pripadnika MUP-a.

Gospodine Lukač, bilo kakvo paušalno rješenje nije dobro, ovdje se zalažemo za sistemska rješenja, zato vas pitam – da li se radi, šta da se učini ovakav ustupak i penzionisanim pripadnicima MUP-a prije ovog datuma, jer mnogi od njih imaju, samo iz ovog razloga zato što nemaju pravo da izaberu pet najpovoljniji godina, umanjen penzijski osnov za 30 do 50%.

Pripadnici MUP-a ne traže retrokativnu primjenu, nego da izmjene i dopune zakonskog rješenja uđu ponovo u zakonsku proceduru u NS Republike Srpske i od dana donošenja ostvare ista prava. Po tom pitanju, nekoliko puta obratilo vam se i Udruženje penzionsani policijski službenika MUP-a Republike Srpske pa me intersuje i o tom pitanju na koje ćete odgovoriti u pisanom obliku, da li ste i njima odgovorili ikada na ove upite, čini mi se do sada tri puta, ponavljam ne traže retroaktivno nego od dana kada uđe u proceduru u ovaoj visoki dom i donese istovjetnu odluku, znači da i oni imaju istovjetna prava kao i penzionisani pripadnici MUP-a od 2019. godine.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-302/20

Dana: 19.08.2020. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

 

Narodni poslanik Dragan Galić, Klub poslanika PDP, postavio je na Jedanaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, 21. jula 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''1. da li se može učiniti ustupak i penzionisanim pripadnicima MUP-a prije ovog datuma, jer mnogi od njih imaju, samo iz ovog razloga zato što nemaju pravu da izaberu pet najpovoljnijih godina, umanjen penzijski osnov za 30-50% i

2. da li ste odgovorili po tom pitanju i Udruženju penzionisanih policijskih službenika MUP-a Republike Srpske.''

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

               Članom 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19), propisano je da se policijskom službeniku lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđuje na osnovu pet godišnjih plata koje su za policijskog službenika najpovoljnije.

Ustavom Republike Srpske određeno je da zakoni, drugi propisi i opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo, a samo izuzetno, ukoliko je isto zakonom određeno, pojedine odredbe mogu imati povratno dejstvo.

Imajući u vidu navedeno, odredba člana 136a. Zakona nije pravni osnov za reviziju ličnog koeficijenta za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika penzionisanih prije stupanja na snagu ove odredbe, te u pogledu navedenog napominjemo da Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima propisuje samo utvrđivanje ličnog koeficijenta za ostavarivanje prava na penziju za policijske službenike, dok je postupak ostavarivanja prava na penziju propisan odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova sagledaće mogućnosti, te u skladu sa utvrđenim preduzeti aktivnosti u cilju poboljšanja materijalnog statusa svih penzionisanih policijskih službenika.

Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je odgovor na molbu Udruženja penzionisanih policijskih službenika MUP-a Republike Srpske, a koja se odnosila na predmetnu materiju.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                          M I N I S T A R

 

                                                                                                         mr Dragan Lukač

 

 

21.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10