Narodni poslanik Dragomir Vasić Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Dragomir Vasić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

                Da li ste konačno dogovorili i potpisali sporazum sa Ministarstvom pravde Federacije BiH po kome bi Srbima osuđenim za ratne zločine, a koji izdržavaju kaznu u Federaciji BiH, bilo omogućeno da kaznu izdržavaju u ustanovama u Republici Srpskoj ili je to još u beskonačnoj fazi razgovora poput Strukturalnog dijaloga o pravosuđu?

ODGOVOR:

Broj: 08.030/052-4725/18

Datum, 03.07.2018.godine             

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

B A NJ A   L U K A

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje, -

                    Narodni poslanik Dragomir Vasić, poslanik SDS-SRS RS,  postavio je na Dvadeset petoj  sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 19.juna 2018. godine,  sljedeće poslaničko pitanje:

                    „ Da li ste konačno dogovorili i potpisali sporazum sa Ministarstvom pravde Federacije BiH po kome bi Srbima osuđenim za ratne zločine, a koji izdržavaju kaznu u Federaciji BiH, bilo omogućeno da kaznu izdržavaju u ustanovama u Republici Srpskoj ili je to još u beskonačnoj fazi razgovora poput Strukturalnog dijaloga o pravosuđu ?“

                    U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo pravde Republike Srpske je još prije jedanaest godina prepoznalo probleme osuđenih lica srpske nacionalnosti sa kojima su se suočavali tokom izdržavanja kazne zatvora u kazneno-popravnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine te je kroz član 187.stav 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 68/07) predvidjelo mogućnost premještaja u kazneno-popravnu ustanovu drugog entiteta u kome osuđeno lice ima prebivalište, odnosno boravište, uz pribavljenu saglasnost ministarstva pravde entiteta u koji se osuđeno lice premješta.

U nebrojeno slučajeva, osuđena lica  srpske  nacionalnosti koja izdržavaju kaznu zatvora u kazneno-popravnim ustanovama Federacije BiH, a posebno u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici obraćala su se molbama Ministarstvu pravde Republike Srpske sa namjerom da se izvrši njihov premještaj na dalje izdržavanje kazne zatvora u neku od kazneno-popravnih ustanova Republike Srpske a kao razloge za premještaj obično su navodili diskriminaciju, psihičko i fizičko zlostavljanje po osnovu nacionalne pripadnosti.

Zbog pojedinih slučajeva diskriminacije, psihičkog i fizičkog zlostavljanje po osnovu nacionalne pripadnosti ( posebno u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa u Zenici ) aktivno je bila uključena i Institucija  Ombudsmana za ljudska prava u BiH                         ( Specijalni izvještaj o stanju ljudskih prava u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u BiH ).

Ministarstvo pravde Republike Srpske u saradnji sa Federalnim ministarstvom pravde, početkom 2008.godine  pokrenulo je  inicijativu za potpisivanje memoranduma koji bi regulisao uslove premještaja osuđenih lica iz kazneno-popravnih ustanova jednog u kazneno-popravne ustanove drugog  entiteta. Urađen  je radni tekst Memoranduma o službenoj saradnji po pitanjima premještaja osuđenih lica u oblasti izvršenja kazne zatvora između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine koji je između ostalog predviđao premještaj  osuđenih lica u kazneno-popravnu  ustanovu drugog entiteta u kome osuđena lica imaju prebivalište, odnosno boravište iz razloga efikasnije realizacije tretmana i bezbjednosti,  uz pribavljenu saglasnost ministra pravde entiteta u koji se osuđeno lice premješta.  Sredinom 2008. godine, u Banja Luci  je održan   sastanak dva entitetska ministra pravde koji su se  načelno  dogovorili da se nastavi aktivnost na formiranju zajedničke radne grupe oba entiteta  sa ciljem  preciziranja teksta  memoranduma. Radna grupa nije formirana zbog opstrukcije tadašnjih pojedinih predstavnika međunarodne zajednice koji su memorandum nezvanično protumačili kao „način i sredstvo za stvaranje jednonacionalnih zatvora“.

Da bi onemogućili bilo kakvu zloupotrebu instituta premještaja u cilju  stvaranja etički čistih  kazneno-popravnih ustanova, novim Zakonom  o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 12/10),  odredbom  člana 122. stav 4. i 5. propisana je mogućnost  premještaja osuđenog lica u drugi entitet na način da rukovodilac kazneno-popravne ustanove, uz pismenu saglasnost osuđenog lica, iz razloga bezbjednosti, može ministru pravde podnijeti prijedlog za premještaj na izdržavanje kazne u drugi entitet u kojem osuđeni imaju prebivalište, odnosno boravište a rješenje o premještaju donosi ministar nakon pribavljene saglasnosti ministra drugog entiteta u koji se osuđeni premješta.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske („ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/16)  članom 122.a  dopunjeni su uslovi koji bi omogućavali premještaj osuđenog lica iz jednog u drugi entitet na način da   rukovodilac Ustanove, uz pismenu saglasnost osuđenog lica, zbog bezbjednosti ili zbog organizacije izvršenja kazne zatvora, može ministru podnijeti prijedlog za premještaj na izdržavanje kazne zatvora u drugi entitet u kojem osuđeni ima prebivalište, odnosno boravište a da bezbjednosni razlozi ili razlozi organizacije izvršenja kazne zatvora  moraju biti jasno obrazloženi i dokazani. Po ovoj zakonskoj odrebi rješenje o premještaju donosi ministar nakon pribavljene saglasnosti ministra pravde entiteta u koji se osuđeni premješta a na rješenje nije dozvoljena žalba niti se može pokrenuti upravni spor. Ako je prijedlog rukovodioca Ustanove odbijen, novi prijedlog može da bude podnesen nakon šest mjeseci od dana prijema rješenja.Troškove premještaja snosi Ustanova iz koje se vrši premještaj.

I Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera – prečišćen tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj: 12/10) u članu  166. stav 1. predviđa mogućnost  da upravnik Zavoda može predložiti premještaj zatvorenika u drugi zavod u entitetu u kome zatvorenik ima prebivalište, odnosno boravište, radi efikasnije realizacije tretmana, ili kada je to neophodno iz bezbjednosnih razloga. Obzirom  na nadležnost Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine , ova mogućnost premještaja iz jednog u drugi entitet odnosi se isključivo na osuđena lica koja izdržavaju kazne zatvora po pravosnažnim presudama Suda Bosne i Hercegovine.

Kroz kontakte sa službenicima Federalnog  ministarstva pravde, a naročito poslije nemilih događaja u Kazneno-popravnom zavodu u Zenici, kada su na  Vaskrs pretučeni pojedini osuđenici srpske nacionalnosti, inicirali smo održavanje sastanka sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravde na kome smo tražili da i oni u svoj Zakon o izvršenju krivičnih sankcija uvrste odredbu o premještaju osuđenih lica iz jednog u drugi entitet koja bi bila identična sa odredbom Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske.

Takođe, i u novom Zakonu o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, koji je u formi prijedloga već usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske,  odredbom  člana 151. propisuje se  premještaj osuđenih lica iz jednog u drugi entitet.

Iz naprijed navedenog teksta, evidentno je da je Ministarstvo pravde Republike Srpske pitanju premještaja osuđenih lica iz jednog u drugi entitet odgovorno pristupilo još prije jedanaest godina i da je u svim zakonskim propisima koji propisuju oblast izvršenja krivičnih sankcija predvidjelo mogućnost takve vrste premještaja. Na žalost, i pored svih nastojanja Ministarstva pravde Republike Srpske da kroz  institut premještaja  iz jednog u drugi entitet riješi probleme sa kojima se suočavaju osuđena lica srpske nacionalnosti koja kaznu zatvora izdržavaju u kazneno-popravnim ustanovama Federacije Bosne i Hercegovine, isti se još  ne može realizovati  zbog činjenice da je novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Federacije Bosne i Hercegovine povučen iz procedure usvajanja u  Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

                    S poštovanjem,

 

                                                                                                                                              M I N I S T A R

                                                                                                                                         Anton Kasipović

Dostavljeno:

  1. Naslovu
  2. Arhivi

 

 

Predmet obradio:

Duško Šain, načelnik Odjeljenja za nadzor

Saglasan:

mr Pero Dunjić,pomoćnik ministra

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9