Narodni poslanik Dragomir Vasić Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

Verzija za štampanjePDF верзија

Narodni poslanik Dragomir Vasić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trećoj sjednici održanoj 15. aprila 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Kada će opština Zvornik dobiti status grada?

ODGOVOR:

Broj : 10.3 -011-104/15

Dana: 5. maj 2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Dragomir Vasić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Trećoj  sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj  15. aprila  2015. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada će opština Zvornik dobiti status grada?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Narodna skupština Republike Srpske na Četvrtoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2014. godine, usvojila je Ekonomsku politiku Republike Srpske za 2015. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 119/14).

Jedan od programskih ciljeva definisanih Ekonomskom politikom Republike Srpske za 2015. godinu predstavlja i Reforma javnog sektora. Ekonomskom politikom je definisano da će se reforma javnog sektora, između ostalog, zasnivati i na principu efikasne javne uprave i lokalne samouprave. Naime, Ekonomska politika definiše da će se u okviru navedene reforme u 2015. godini pristupiti izradi novog strateškog razvojnog dokumenta koji će definisati pravce razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj u periodu 2016 - 2020. godina. Vizija razvoja podrazumijevaće uspostavljanje višetipskog koncepta lokalne samouprave, ispitivanje mogućnosti za dalju funkcionalnu decentralizaciju, razvijanje mehanizama međuopštinske saradnje, te jačanje uloge mjesnih zajednica u lokalnoj samoupravi. Pored toga, pristupiće se sveobuhvatnoj analizi teritorijalne organizacije Republike Srpske, a naročito imajući u vidu rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine i inicijative za osnivanje novih jedinica lokalne samouprave.

Imajući u vidu sve gorenavedeno, u okviru sveobuhvatne analize teritorijalne organizacije Republike Srpske, između ostalog, pristupiće se i razmatranju uslova za sticanje statusa opštine, odnosno grada za jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/09, 70/12 i 83/14).

S poštovanjem,

 

 

                                                                                             M i n i s t a r

                                                                                              Lejla Rešić

       

 

 

 

 

 

 

15.04.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9