Narodni poslanik Gordana Vidović Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Šestoj sjednici održanoj 24. septembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA, PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

                Mićo Novaković svoj radni vijek je započeo 28. 10. 1986. godine u opštinskoj Upravi društvenih prihoda Rudo, gdje je obavljao različite stručne poslove sve do 1988. godine, kada je imenovan za inspektora Uprave društvenih prihoda. Tu je radio do 1992. godine, kada je mobilisan u Vojsku Republike Srpske,  a nakon mobilizacije, 1996. godine se vratio na poslove inspektora Republičke uprave javnih prihoda, Područni centar Srpsko Sarajevo, gdje je radio do 31. 12. 2001. godine.

                Formiranjem Poreske uprave RS od 01. 01. 2002. godine raspoređen je na poslove višeg stručnog saradnika za prinudnu naplatu u Područnom centru Istočno Sarajevo i iste je obavljao do 01. 01. 2009. godine. Te iste, 2009. godine je završio fakultet (180 ECT bodova) – smjer porezi, carine i budžet, što je u skladu sa poslom koji je već obavljao. Tadašnje rukovodstvo mu nije priznalo školsku spremu, već su tražili radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja. U periodu od 2009 – 2014. godine, dakle pet godina je radio u JUNB „Prosveta“ u Rudom sa visokom stručnom spremom, položio je stručni ispit za rad u organima Uprave.

                Od 08. 03. 2014. godine do danas obavlja poslove stručnog saradnika za poreske obveznike i redovnu naplatu u Poreskoj upravi Republike Srpske, Područni centar Istočno Sarajevo, ali mu nikada nije priznata školska sprema koju posjeduje. Više puta se obraćao pismenim i usmenim putem rukovodstvu Poreske uprave RS – Istočno Sarajevo i tadašnjoj direktorici, a sada ministarki, gospođi Zori Vidović.

                Moje pitanje je zbog čega nije priznata školska sprema Mići Novakoviću, radniku Poreske uprave Republike Srpske – Područni centar Istočno Sarajevo, iako ima završen fakultet (180 ETC bodova) i položen stručni ispit?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2014-1/19

Datum: 08.10.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP postavila je na Šestoj sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 24. septembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Mićo Novaković svoj radni vijek je započeo 28.10.1986. godine u opštinskoj Upravi društvenih prihoda Rudo, gdje je obavljao različite stručne poslove sve do 1988. godine, kada je imenovan za inspektora Uprave društvenih prihoda. Tu je radio do 1992, godine, kada je mobilisan u Vojsku Republike Srpske, a nakon mobilizacije, 1996. godine se vratio na poslove inspektora Republičke uprave javnih prihoda, Područni centar Srpsko Sarajevo, gdje je radio do 31.12.2001. godine.

Formiranjem Poreske uprave RS od 01.01.2002. godine raspoređen je na poslove višeg stručnog saradnika za prinudnu naplatu u Područnom centru Istočno Sarajevo i iste je obavljao do 01.01.2009. godine. Te iste, 2009. godine je završio fakultet ( 180 ECT bodova) – smjer porezi, carine i budžet, što je u skladu sa poslom koji je već obavljao. Tadašnje rukovodstvo mu nije priznalo školsku spremu, već su tražili radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja. U period od 2009-2014. godine, dakle pet godina je radio u JUNB „Prosveta“ u Rudom sa visokom stručnom spremom, položio je stručni ispit za rad u organima Uprave.

Od 08.03.2014. godine do danas obavlja poslove stručnog saradnika za poreske obveznike i redovnu naplatu u Poreskoj upravi Republike Srpske, Područni centar Istočno sarajevo, ali mu nikada nije priznata školska sprema koju posjeduje. Više puta se obraćao pismenim i usmenim putem rukovodstvu Poreske uprave RS – Istočno Sarajevo i tadašnjoj direktorici, a sada ministarki gospođi Zori Vidović.

Moje pitanje je zbog čega nije priznata školska sprema Mići Novakoviću, radniku Poreske uprave Republike Srpske – Područni centar Istočno Sarajevo, iako ima završen fakultet ( 180 ECT bodova) i položen stručni ispit?

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Postavljeno pitanje je iz nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske od koje smo dobili sljedeći odgovor:

Zakonom o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 118/08) član 45. propisano je da je osnov za napredovanje državnog službenika ocjena rada, postojanje slobodnog radnog mjesta i radno iskustvo potrebno za napredovanje. Dakle, pomenuti uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni.

Nadalje, Pravilnikom o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/09), član 36. propisano je da državni službenik napreduje premještajem na osnovu prijedloga neposrednog rukovodioca, a ne na osnovu ličnog zahtjeva državnog službenika.

Ističemo da Zakonom o državnim službenicima nije propisana obaveza organa da državnog službenika nakon ostvarivanja prava na stručno obrazovanje i profesionalno usavršavanje rasporedi na radno mjesto u skladu sa stručnom spremom koju je naknadno stekao.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10