Narodni poslanik Gordana Vidović Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Gordana Vidović, Klub poslanika PDP, postavila je na Petnaestoj sjednici, održanoj 27. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Na drugoj redovnoj sjednici održanoj 06. marta 2019. godine, poštujući volju građana Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske u cjelosti je prihvatila prijedlog građanske inicijative u usvojila Zakučak kojim je konstatovnao da je uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj od javnog i opšteg interesa za Republiku Srpsku, te je zadužila Vladu RS da pokrene postupak donošenja i usvajanja zakona kojim bi se uveli besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Zaključak o prihvatanju inicijative objavljen je u Službenom glansiku RS, broj 22/ 19 od 18. 03. 2019. godine a stupio je na snagu dan nakon objavljivanja.

               Od usvajanja Zaključka do danas prošle su dvije godine.

               Moje pitanj: Zašto Vlada Republike Srpske nije ispoštovala Zaključak Narodne skupštine Republike Srpske ni dvije godine od njegovog usvajanja? Zašto nije pokrenut postupak izrade zakona kojim bi se uvali besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola i kada možemo očekivati da će se nacrt zakona naći pred poslanicima?

ODGOVOR:

Broj: 07.04/011-155/21

Datum: 18.05.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Gordana Vidović, na nastavku 15. redovne sjednice Narodne Skupštine Republike Srpske, održanom 27. aprila 2021. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Na drugoj redovnoj sjednici održanoj 06. marta 2019. godine, poštujući volju građana Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske u cjelosti je prihvatila prijedlog građanske inicijative i usvojila Zaključak kojim je konstatovano da je uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj od javnog i opšteg interesa za Republiku Srpsku, te je zadužila Vladu RS da pokrene postupak donošenja i usvajanja zakona kojim bi se uveli besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Zaključak o prihvatanju inicijative objavljen je u Službenom glasniku RS, broj 22/19 od 18.03.2019. godine a stupio je na snagu dan nakon objavljivanja.

Od usvajanja Zaključka do danas prošle su dvije godine.

Moje pitanje: Zašto Vlada Republike Srpske nije ispoštovala Zaključak Narodne skupštine Republike Srpske ni dvije godine od njegovog usvajanja? Zašto nije pokrenut postupak izrade zakona kojim bi se uveli besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola i kada možemo očekivati da će se nacrt zakona naći pred poslanicima?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo prosvjete i kulture, na osnovu zaključaka Vlade Republike Srpske, od školske 2007/2008. godine za svaku školsku godinu obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola. Od školske 2019/2020. godine, pored besplatnih udžbenika za sve učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola, obezbijeđeni su i udžbenici za učenike pobjednike republičkih takmičenja u školskoj 2018/2019. godini.

               Imajući u vidu zaključak Narodne skupštine Republike Srpske o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola broj 02/1-021-201/19 od 06. marta 2019. godine, te zaključak broj 02/1-021-202/19 od 06. marta 2019. godine o obezbjeđenju besplatnih udžbenika za socijalno osjetljive kategorije koji pohađaju osnovnu školu u Republici Srpskoj, raspoloživa sredstva u Budžetu za ove namjene kao i i mjere Populacione politike, Ministarstvo prosvjete i kulture je za školsku 2020/2021. godinu, pored navedenih kategorija, obezbijedilo i besplatne udžbenike za učenike koji su treće i svako naredno dijete iz porodica sa troje i više djece (učenike od trećeg do devetog razreda osnovnih škola). Budući da zbog novonastale situacije izazvane virusom korona nisu realizovana republička takmičenja u školskoj 2019/2020. godini, nije bilo moguće obezbijediti udžbenike za ovu kategoriju učenika za školsku 2020/2021. godinu.

               Takođe, treba napomenuti da Ministarstvo porodice, omladine i sporta od 2007. godine obezbjeđuje udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece.

Ministarstvo svake godine apeluje i na jedinice lokalnih samouprava da donesu odluku da će finansirati udžbenike za učenike koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, odnosno porodica u stanju socijalne potrebe, a koja nisu u kategoriji za koju Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo porodice, omladine i sporta obezbjeđuju udžbenike.

Na ovaj način, doprinosimo ostvarivanju zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na obezbjeđivanje besplatnih udžbenika, kao i na ostvarivanje mjera Populacione politike.

Ovdje želimo napomenuti da je budžetom za 2020. godinu došlo do uvećanja sredstava za nabavku udžbenika, te je u okviru Budžeta obezbijeđen iznos od 3.000.000,00 KM za ove namjene. Poređenja radi, Budžetom za 2019. godinu na stavci Rashodi za nabavku udžbenika bio je obezbijeđen iznos od 980.000,00 KM. Iz navedenog je vidljivo da je došlo do znatnog uvećanja sredstava na ovoj stavci, a zbog proširivanja kategorija učenika kojima obezbjeđujemo udžbenike. Prilikom planiranja Budžeta za 2021. godinu, Ministarstvo je predložilo uvećanje sredstava na ovoj poziciji, kako bismo obezbijedili besplatne udžbenike za još učenika, pored navedenih. Međutim, situacija izazvana virusom korona zahtijevala je da se planirana sredstva usmjere na druge budžetske stavke, radi obezbjeđivanja uslova za nesmetano odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa: obezbjeđivanje sredstava za dezinfekciju površina (podova, stolova, stolica, rukohvata), nabavku ubrusa, sapuna i dezinfikatora za ruke, te toplomjera.

Kada je u pitanju izrada nacrta zakona koji se odnosi na besplatne udžbenike, zbog situacije izazvane virusom korona u 2020. godini, koja se nastavila i u 2021. godini, te usljed prilagođavanja novonastaloj situaciji, organizaciji i načinu rada, došlo je do zastoja u izradi određenih zakona i podzakonskih akata. Izradi navedenog zakona ćemo se posvetiti u narednom periodu, odnosno čim se stvore uslovi za formiranje radne grupe i redovno održavanje sastanaka.  

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                      dr Natalija Trivić

 

Dostavljeno:

1. Naslovu;

2. U arhivu.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10