Narodni poslanik Igor Crnadak Investiciono - razvojnoj banci Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Crnadak, Klub poslanika PDP, zatražio je između dvije sjednice 28. januara 2022. godine

OBAVJEŠTENJE

OD INVESTICIONO RAZVOJNE BANKE REPUBLIKE SRPSKE

               Dana 17. januara 2022. godine Opštinski sud u Banjaluci zvanično je saopštio da je potvrdio optužnicu Republičkog javnog zužilaštva Republike Srpske protiv Aleksandra Džombića, bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske, zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja.

               Prema dostupnim informacijama Aleksandar Džombić se tereti za krivično djelo vezano za davanje kredita IRB RS firmi „Energolinija“ d.o.o. Zvornik 2012. godine u iznosu od oko 19 400 000 KM.

TEKST PITANJA:

  1. Koje je stanje pomenutog kredita na današnji dan, odnosno koliki je preostali dug po glavnici, kamati i zateznoj kamati?
  2. Koje mjere, aktivnosti i radnje je rukovodstvo Investiciono razvojne banke Republike Srpske preduzelo u cilju naplate duga „Energolinije“ d.o.o. po pomenutom kreditu u periodu od januara 2020. godine, kada ste imenovani za v.d. direktora IRB RS, do danas i kada ste posljednji put informisali Vladu Republike Srpske i predsjednika Vlade Republike Srpske o najnovijim informacijama i dešavanjima vezano za ovaj kredit?

 

ODGOVOR:

Narodna Skupština Republike Srpske                                                            Vaš broj: 02/2-1752-3/21

n/r g-din Nebojša Zgonjanin, generalni

sekretar                                                                                                                         Naš broj: 09/2.1-80-2/22

Banja Luka                                                                                                        Banja Luka, 07.02.2022. godine

 

Narodni poslanik Igor Crnadak je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 28. januara 2022. godine, postavio slijedeće

POSLANIČKO PITANJE

Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d.

  1. „Koje je stanje pomenutog kredita na današnji dan, odnosno koliki je preostali dug po glavnici, kamati i zateznoj kamati?“
  2. „Koje mjere, aktivnosti i radnje rukovodstvo Investiciono-razvojne banke Republike Srpske preuzelo u cilju naplate duga Energolinija d.o.o. po pomenutom kreditu u periodu od januara 2020. godine kada ste imenovani za v.d. direktora IRBRS, do danas i kada ste posljednji put informisali Vladu Republike Srpske i predsjednika Vlade Republike Srpske o najnovijim informacijama vezano za ovaj kredit?“

 

ODGOVOR

  1. Po ugovoru o prosljeđivanju sredstava iz projekta kreditiranja za mala i srednja preduzeća iz sredstava EIB-a potpisanim sa „Energolinija“ d.o.o. Zvornik, kao dužnikom, „Alumina“ d.o.o. Zvornik kao jemcem i „Alusil“ d.o.o. Zvornik kao jemcem, ukupan iznos dospjelih obaveza na današnji dan iznosi 24.170.510,00 KM, a koji se sastoji od dospjele glavnice u iznosu od 19.400.000,00 KM, dospjele kamate u iznosu od 3.428.228,05 KM, zatezne kamate u iznosu od 372.281,95 KM i naknade za nenamjensko trošenje sredstava u iznosu od 970.000,00 KM.

Do otvaranja stečaja od društva „Energolinija“ d.o.o. Zvornik naplaćen je iznos od 518.474,84 KM.

Od društva „Alumina“ d.o.o. Zvornik kao jemca po ugovoru je naplaćen iznos od 6.194.870,65 KM. Presudom Okružnog privrednog suda u Bijeljini dana 02.12.2020. godine usvojen je tužbeni zahtjev „Alumina“ d.o.o. Zvornik te je utvrđeno da je: ništav ugovor o prosleđivanju koji su zaključili „Energolinija“ d.o.o. Zvornik i Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka 2012. godine i aneks zaključen 2015. godine, a u kojem pravnom poslu je „Alumina“ d.o.o. Zvornik bila jemac platac; te da su ništave sve bjanko mjenice i 120 bjanko naloga datih od strane „Alumina“ d.o.o. Zvornik kao instrument obezbjeđenja po navedenom ugovoru; ništav ugovor o zasnivanju hipoteke na nekretninama „Alumina“ d.o.o. Zvornik i obavezan Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka da vrati iznos od 6.194.870,65 KM koji je „Alumina“ d.o.o. Zvornik platila na ime jemstva. IRBRS je u skladu sa navedenom presudom dana 24.08.2021. godine izvršila povrat naplaćenih sredstava od „Alumina“ d.o.o. Zvornik kao jemca u iznosu od 6.194.870,65 KM.

  1. Nakon otvaranja stečajnog postupka (Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 St 029402 16 St od 18.10.2016. godine) nad Energolinijom d.o.o. za proizvodnju pare i električne energije Zvornik, Karakaj bb (u daljem tekstu: Energolinija) po osnovu Ugovora o prosleđivanju zaključenog između Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond) kao davaoca zajma i Energolinije kao korisnika zajma, a po kojem su Alumina d.o.o. Zvornik i Alusil d.o.o. Zvornik bili jemci i založni dužnici, a Mehanika d.o.o. Zvornik založni dužnik, Fond je podnio prijavu potraživanja za iznos od  18.636.789,31 KM. Stečajni upravnik je potraživanje Fonda osporio u pogledu visine i namjene, a nije osporio kao razlučno pravo, zbog čega je Fond podnio tužbu Okružnom privrednom sudu u Bijeljini kojom je tražio da se utvrdi osnovanim potraživanje Fonda prema Energoliniji u iznosu od  18.636.789,31 KM. Rješenjem postupajućeg suda od 29.01.2018. godine ovaj postupak je prekinut (a što je potvrđeno rješenjem Višeg privrednog suda 15.03.2018. godine) i isti će se nastaviti kada se pravosnažno okonča postupak u predmetu Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 Ps 032468 17 Ps a koji se odnosi na postupak po tužbi Alumine d.o.o. Zvornik protiv Fonda i Energolinije. Fond je zatražio nastavak prekinutog postupka.

Naime, Alumina d.o.o. Zvornik (u daljem tekstu: Alumina) je tužila Fond i Energoliniju a Okružni privredni sud u Bijeljini je dana 02.12.2020. godine donio presudu kojom je usvojio tužbeni zahtjev Alumine a kojom je utvrđeno da je: ništav ugovor o prosleđivanju koji su zaključili Energolinija i Fond 2012. godine i aneks zaključen 2015. godine, a u kojem pravnom poslu je Alumina bila jemac platac; da su ništave sve bjanko mjenice i 120 bjanko naloga datih od strane Alumine kao instrument obezbjeđenja po navedenom ugovoru; ništav ugovor o zasnivanju hipoteke na nekretninama Alumine i obavezan Fond da vrati iznos od 6.194.870,65 KM koji je Alumina platila na ime jemstva.

Na navednu presudu Fond je uložio žalbu, te je Viši privredni sud u Banja Luci dana 28.06.2021. godine donio presudu kojom je utvrđujući i obavezujući dio tužbenog zahtjeva (ništavost ugovora i aneksa, mjenica, bjanko naloga, ugovora o zasnivanju hipoteke, obaveze vraćanja plaćenog iznosa na ime jamstva) potvrdio. Na navedenu presudu Fond je uložio 30.07.2021. godine reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske koji još uvijek nije donio odluku po reviziji. (urgirano kod suda 12.01.2022. godine).

Mehanika d.o.o. Zvornik bila je založni dužnik za kredit Energolinije, nad istom je otvoren stečajni postupak rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 St 031493 17 St od 20.06.2019. godine. Fond je prijavio potraživanje u iznosu od 17.975.639,35 KM koje je stečajni upravnik na ročištu 6.11.2019. godine osporio u cijelosti kao i status razlučnog povjerioca, te je Mehanika pokrenula sudski postupak na Okružnom privrednom sudu u Bijeljini a koji postupak je prekinut rješenjem tog suda od 23.03.2021. godine dok se pravosnažno ne odluči u  predmetu po tužbi Alumine. Fond je zatražio nastavak prekinutog postupka.

Alusil d.o.o. Zvornik bio je jemac i založni dužnik za kredit Energolinije, nad istim je otvoren stečajni postupak rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 St 032531 18 St od 09.09.2019. godine. Fond je prijavio potraživanje u iznosu od 17.975.639,35 KM koje je stečajni upravnik na ročištu 01.10.2020. godine osporio u cijelosti kao i status razlučnog povjerioca, te je Alusil pokrenuo sudski postupak na Okružnom privrednom sudu u Bijeljini a koji postupak je prekinut rješenjem tog suda od 24.03.2021. godine dok se pravosnažno ne odluči u  predmetu po tužbi Alumine. Fond je zatražio nastavak prekinutog postupka.

Imajući u vidu da je navedenim presudama donešenim u korist Alumine očigledno došlo do kršenja zakonskih odredaba zbog čega je i uložena revizija mišljenja smo da će Vrhovni sud RS usvojiti reviziju i poništiti donešene presude.

Znači, u vezi sa potraživanjem nastalim po osnovu Ugovora o prosleđivanju u toku su četiri sudska postupka u okviru kojih su preduzete sve radnje propisane pozitivnim zakonskim propisima.

Investiciono-razvojna banka Republke Srpske a.d. Banja Luka koja upravlja Fondom je dostavila Vladi Republike Srpske Informaciju broj: 05/1-2-55/18 od 15.12.2020. godine kojom je istu upoznala sa prvostepenom presudom Okružnog privrednog suda u Bijeljini donešenoj po tužbi Alumine protiv Fonda i Energolinije, da će Fond uložiti žalbu i da ukoliko bi Viši privredni sud u Banja Luci potvrdio prvostepenu presudu bi IRBRS-Fond pretrpio značajnu štetu.

 

                                                                                                                                                   v.d.  DIREKTORA

 

                                                                                                                                              dr  Dražen Vrhovac

 

Prilog:

-CD

 

 

 

 

28.01.2022

Ime poslanika:

Saziv: 
10