Narodni poslanik Igor Ostojić Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Igor Ostojić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 16. maja 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

 

U kojoj je fazi investicija i ulaganje u Rudnik i Termoelektranu Ugljevik, koje je trabala da izvrši Kompanija Komsar-Enerdži?

Da li će iz potpisanih ugovora i aneksa Republika Srpska pretrpjeti štetu?

Da li se ugovorene obaveze ispunjavaju i da li su ugovori raskinuti?

Da li su Vladi dostavljene opomene pred tužbu?

ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-258-1/17

Datum: 22.08.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Igor Ostojić (Klub poslanika SDS-SRS RS) na 18. sjednice, održanom 16.05.2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:         

„U kojoj je fazi investicija i ulaganje u Rudnik i Termoelektranu Ugljevik koje je trebala da izvrši kompanija Komasr-Enerdži?

Da li će iz potpisanih ugovora i aneksa Republika Srpska pretrpjeti štetu?

Da li se ugovorene obaveze ispunjavaju i da li su ugovori raskinuti?

Da li su Vladi dostavljene opomene pred tužbu?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, uzimajući u obzir aspekte postavljenog poslaničkog pitanja, daje informaciju kako slijedi:

Koncesionar „Comsar Energy Republika Srpska“ d.o.o. Banja Luka  je nosilac koncesije za igradnju TE „Ugljevik 3“, čija je ukupna procijenjena vrijednost investicije 1.061.112.684,00 KM. Koncesionar je također nosilac koncesije za eksploataciju uglja neophodnog za izgradnju termoelektrane, koju je dobio nakon provedenih potrebnih istraživanja i definisanja potrebnih rezervi uglja.

Za izgradnju termoelektrane pribavljena je ekološka dozvola i djelimično odobrenje za gradnju druge i četvrte faze. U 2015. godini obezbjeđen je sertifikat o priključku termoelektrane „Ugljevik 3“ od Nezavisnog operatora sistema BiH, a provode se dalje aktivnosti na izradi ostale dokumentacije, prvenstveno rudarskih projekata.

U toku 2016. godine, u cilju zatvaranja finansijske konstrukcije, glavne aktivnosti koncesionara su se odnosile na pregovore sa strateškim partnerima i potencijalnim kupcima električne energije. Prema izvještaju dostavljenom od strane Koncesionara, složena situacija na finansijskim tržištima, kao i niske (nepovoljne) cijene električne energije u Evropi su značajno usporile aktivnosti na realizaciji projekta.

Prema planu za 2017. godinu predviđene su aktivnosti na rješavanju preostalih imovinsko-pravnih odnosa i pribavljanju dozvola za ostale faze izgradnje.

Ugovorene obaveze se izvršavaju otežano iz naprijed navedenih razloga, ali do sada nije bilo nikakvih naznaka da bi koncesionar raskidao ugovor.

Ne očekujemo da će Republika Srpska pretrpjeti štetu iz potpisanog Ugovora o koncesiji i Aneksa Ugovora, jer Vlada kao strana potpisnica ispunjava svoje ugovorne obaveze i svojim aktivnostima nastoji da koncesionaru omogući gradnju nove termoelektrane.

Ovo ministarstvo nema nikakva saznanja u vezi eventualne tužbe od strane Koncesionara, niti vidimo da ima povoda za istu, baš iz gore navedenih razloga.

                                                                                                                  MINISTAR

                                                                                                                 Petar Đokić

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

 

 

16.05.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9